Wijziging Barp: executief na korte(re) opleiding

Ontwikkelingen in de samenleving en in criminaliteitsvormen maken de inzet van ‘specialisten’ noodzakelijk. Bonden, ministerie en korps kwamen op 1 februari overeen dat hiervoor het Besluit Algemene Rechtspositie Politieambtenaren (Barp) wordt aangepast. Het gaat om het mogelijk maken van een executieve aanstelling na een kortere politieopleiding. Er komt geen nieuw vakgebied specialisten. Ondertussen is het nodig dat je je BOA-certificering onderhoudt.

De samenleving verandert. Door bijvoorbeeld toegenomen digitalisering ontstaan nieuwe criminaliteitsvormen. Om daar tegen op te treden heeft de politie collega’s nodig met specifieke kennis. Maar om executieve medewerkers aan te kunnen stellen, moeten zij nu nog een volledige initiële politieopleiding afronden. Die duurt, afhankelijk van het functieniveau, twee, drie of vier jaar. De aanpak van (onder andere) cybercrime en ondermijning vraagt echter om specialisten van buiten de organisatie die sneller kunnen worden ingezet. De afspraken hierover zijn onderdeel van de Cao Politie 2015-2017.

Executieve aanstelling met specifieke inzetbaarheid

Het Georganiseerd Overleg Politie (GOP) maakte op 1 februari nadere afspraken over de introductie van de zogeheten ‘executieve aanstelling met specifieke inzetbaarheid’. Die maken het mogelijk om medewerkers die specifieke politietaken uitvoeren executief aan te stellen na een korte(re) politieopleiding. Eerder zijn berichten verschenen op intranet over de achtergrond van deze wijziging.

Sneller inzetbaar

Het wordt voor de politieorganisatie zo gemakkelijker om mensen met specifieke kennis van buiten aan te trekken en ze als executieve politiemedewerker sneller in te zetten op een veiligheidsthema. Voorbeelden hiervan zijn de registeraccountant, werkzaam binnen financieel-economische opsporing (FinEc), of de IT-professional binnen het Team High Tech Crime.

Aanpassing Barp

Om dit mogelijk te maken is een wijziging van het Barp nodig. De formele procedure om het Barp te wijzigen wordt nu gestart. Het ontwerpbesluit gaat voor akkoord naar de minister, de ministerraad en vervolgens naar de Raad van State. Het streven is om het gewijzigde Barp in te laten gaan per 1 juli 2018.

Operationeel Specialisten

Voor het vakgebied Operationeel Specialismen (OS) is op 1 februari in het GOP afgesproken dat zowel executieve ambtenaren met generieke (brede) als specifieke inzetbaarheid kunnen worden aangesteld op functies binnen dit vakgebied. Dit in tegenstelling tot een eerdere GOP-afspraak van juni 2017 om een nieuw vakgebied te ontwikkelen voor specialisten met specifieke inzetbaarheid.

BOA-(her)certificering

Er wordt niet aan de rechten van de huidige medewerkers getornd. In afwachting van het daadwerkelijk ingaan van de gewijzigde rechtspositie is het van belang dat alle medewerkers met een boa-certificering deze blijven onderhouden. Als onderdeel van het overgangsbeleid is namelijk afgesproken dat medewerkers die een geldig boa-diploma hebben, na de invoering van de wijziging niet eerst de korte(re) politieopleiding hoeven te volgen om specifieke executieve taken te mogen uitvoeren. Het gaat hierbij alleen om medewerkers die als boa geplaatst zijn op een functie in een vakgebied waarover is afgesproken dat daar ook specifieke medewerkers kunnen worden geplaatst. (zie link ook onder dit artikel)

Uitwerking

De komende de maanden vindt verdere uitwerking plaats (onder andere via aanpassing van regelgeving) voor het realiseren van een executieve aanstelling met specifieke inzetbaarheid.