Vraag over RPU en pensioenopbouw

Bouwen collega’s die voor hun 58ste een beroep doen op de RPU, sinds 1 januari over minder salaris pensioen op? De VMHP en de andere bonden spreken hierover op 19 januari met de werkgever. De werkgever houdt nu voor de zekerheid voorlopig alle RPU-aanvragen van collega’s jonger dan 58 jaar aan.

De bonden ontvangen de laatste dagen veel vragen van leden die RPU genieten over een mogelijke korting op hun pensioenopbouw. Wat is er precies aan de hand als het gaat om de pensioenopbouw tijdens RPU?  

Achtergrond
Volgens de rechtspositionele afspraken bouwt een collega die met RPU gaat volledig pensioen op over het ongekorte inkomen. Ook het ABP-pensioenreglement voorzag daarin, maar is per 1 januari 2018 aangepast aan een wettelijke bepaling. Werkgever en werknemer dragen elk de helft bij aan het minder werken tijdens RPU. Fiscaal is echter in 2007 wettelijk bepaald dat volledige pensioenopbouw in zo'n situatie gehandhaafd mag blijven als je binnen 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd van een dergelijke regeling gebruikmaakt.

De pensioenrichtleeftijd is in 2014 in het ABP-pensioenreglement opgeschoven naar 67 jaar en dit jaar naar 68 jaar, conform fiscale wettelijke regels. Dit betekent dat vanaf 2014 de volledige pensioenopbouw bij RPU gehandhaafd mag blijven vanaf 57 jaar en vanaf 2018 vanaf 58 jaar. Bij eerder RPU laten ingaan mag er over het gekorte deel op je salaris geen pensioenopbouw plaats vinden.

Voorbeeld
Stel iemand gaat dit jaar op 55 jaar met 11%RPU dan mag over 5,5% van het dienstverband voor elk (toekomstig) jaar geen pensioenopbouw meer plaats vinden. Bij een max. schaal 8 scheelt dit ongeveer 50 euro bruto pensioenopbouw per jaar.  

Gevolgen
De werkgever (politie) voert druk overleg met Belastingdienst, ABP en een externe adviseur om de consequenties in beeld te brengen voor RPU-genieters. Insteek van de werkgever is hierbij dat de gevolgen zo veel mogelijk worden beperkt en dat collega’s die per 1 januari 2018 reeds RPU genieten geen nadeel ondervinden over de periode tot 1 januari 2018. Verwachting is dat hierover eind deze maand meer duidelijk is en gecommuniceerd kan worden.  

Overleg
De werkgever heeft inmiddels wel laten weten dat de werkgever eventuele gevolgen voor de loonheffing over de periode tot en met 2017 voor zijn rekening zal nemen. Met ABP zal eveneens begin januari nader overleg plaatshebben over de gevolgen voor het pensioengevend inkomen in de jaren 2014 tot en met 2017. Is er al dan niet sprake van een pertinente fout.

Ook is toegezegd dat medewerkers, die op 1 januari 2018 jonger zijn dan 58 jaar, eenmalig in de gelegenheid worden gesteld af te zien van deelname aan de RPU tot 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd. Indien zij ervoor kiezen af te zien van RPU-deelname zal in 2018 herrekening plaatshebben van het verlofsaldo en zal de te veel ingehouden RPU bijdrage worden gerestitueerd. Indien zij ervoor kiezen niet af te zien van RPU, zal zowel het pensioengevend inkomen als de daarover berekende premie nader vastgesteld worden en de teveel betaalde premie worden gerestitueerd.  

Zodra de gewenste, exacte duidelijkheid wordt verkregen, zal VMHP-Nieuws daarover melden.


Nieuwsoverzicht