Voorzieningen uitstroom voor leiding en ondersteuning per 1 juni van kracht

Op 1 juni start de z.g. voorfase personele reorganisatie. Dat betekent dat medewerkers van leiding en ondersteuning extra voorzieningen krijgen als ze ontslag nemen. Let goed op want uitstroom kan negatieve gevolgen voor je pensioen hebben.

Voor wie zijn deze maatregelen en hoe lang duurt de voorfase?

Medewerkers die op het moment van aanvraag zijn aangesteld op een LFNP-functie uit de domeinen Leiding en Ondersteuning behoren tot de doelgroep.

 

De voorfase loopt tot en met de personele reorganisatie (eind fase 1); dat wil zeggen tot het moment waarop medewerkers worden aangewezen als herplaatsingskandidaat dan wel worden geplaatst als functievolger

Welke voorzieningen zijn er en wat kun je combineren?

Het gaat om de volgende voorzieningen:

 

- Loonsuppletie ;

- Vertrekstimuleringspremie , met dien verstande dat deze in de voorfase voor de doelgroep maximaal € 75.000 bruto bedraagt (of maximaal het bruto jaarsalaris inclusief vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering als dat salaris meer dan € 75.000 bruto bedraagt).

- Kwijtschelding terugbetalingsverplichting ;

- Outplacement ;

- Opleidingskosten ;

- Verhuiskosten en reiskosten woon-werkverkeer;

- Sollicitatieverlof;

- Ontheffing van werkzaamheden, (z.g. 18 maanden regeling),

 

Er kunnen aan een medewerker meerdere voorzieningen worden toegekend. Hierbij geldt echter dat er geen combinatie van de voorzieningen vertrekstimuleringspremie, loonsuppletie en ontheffing van werkzaamheden kan zijn

Wat zijn de voorweaarden om er gebruik van te maken?

Je moet ingedeeld zijn in een LFNP functie van de reeks ondersteuning

 

De toekenningsvoorwaarden:

 

Het bevoegd gezag kan (discretionaire bevoegdheid) een van de hiervoor genoemde beschikbare voorzieningen toekennen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 

1. De aanvraag moet zijn ingediend gedurende de looptijd van de voorfase.

 

2. De medewerker behoort op het moment van de aanvraag tot de doelgroep.

 

3. Eén van de volgende situaties is op de medewerker van toepassing:

 

a. De medewerker heeft een functie binnen een taakgebied waarvan voorzienbaar is dat die bij de start van fase 2 overbezetting die het gevolg is van de reorganisatie Politiewet 2012 zal kennen en

 

b. Het is aannemelijk dat de uitstroom van de medewerker bijdraagt aan het verkleinen van overbezetting in het betreffende taakgebied,

 

of

 

c. De medewerker wordt voorzienbaar (nog voordat daartoe een besluit is genomen) aangewezen als herplaatsingskandidaat.

 

4. De medewerker aanvaardt de verplichtingen die zijn verbonden aan de toekenning van de voorziening, respectievelijk de verplichtingen die redelijkerwijs uit de toekenning voortvloeien. Je moet bij de aanvraag ook je ontslagaanvraag indienen.

 

5. De (financiële) investering van de organisatie moet opwegen tegen het te behalen rendement door het vertrek van de medewerker. Het is aan de beoordeling van het bevoegd gezag of en in welk omvang een voorziening ook daadwerkelijk wordt toegekend en of dit met het oog op de financiële ruimte toelaatbaar is (discretionaire bevoegdheid).

 

6. De medewerker dient een ondertekende ontslagaanvraag in en gaat ook daadwerkelijk met ontslag.

 

Het bevoegd gezag weegt het dienstbelang af tegen het persoonlijke belang en dit leidt uiteindelijk tot een individueel besluit. Uitgangspunt voor de toekenning is dat er een redelijke verhouding bestaat tussen de omvang van de voorziening in geld en arbeidstijd en het rendement voor de organisatie.

 

Advies VMHP: vraag altijd eerst informatie aan en dien dan je verzoek in.

Vertrek bij de politie heeft positieve en nagatieve gevolgen. Wil je die op een rijtje krijgen neem dan contact op met de VMHP: belang@verwijder-dit.vmhp.nl

Ben je er uit en wil je gebruik maken van de voorziening(en) mail dan naar uitstroom@knp.politie.nl

Wat zijn de consequenties als ik wacht tot na de voorfase?

Na de voorfase wordt je functievolger of herplaatsingskandidaat.

Dan staan alle voorzieningen uit het BARP en LSS ter beschikking.

Wil je daar meer over weten mail dan ook naar belang@vmhp.nl