Voortgang vier-partijenoverleg

De vakbonden, COR en V&J zijn afgelopen vrijdag geïnformeerd door de korpsleiding over de pilots in de eenheden Amsterdam, Midden-Nederland en Limburg. In die eenheden is proefgedraaid met het maken en toepassen van zogenoemde de werk-naar-team-tabel.

Wat opviel is dat de pilots zijn gedraaid zonder dat de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord nader zijn uitgewerkt. Er kunnen dus nog geen ‘rechten’ worden ontleend aan het resultaat van de pilots. Sterker nog, ook de toepassing van de methodiek is nog onderwerp van bespreking. Bij de inzichten die de pilots geven moet daar rekening mee worden gehouden. Dit is door de korpsleiding onderkend.

Hoe verder?

De werkgever heeft aangegeven voortvarend aan de slag te willen met het daadwerkelijk gezamenlijk uitwerken van het hoofdlijnenakkoord. Vanaf medio mei een serie werkbijeenkomsten, waarbij vertegenwoordigers van de vier partijen betrokken zijn. Een betrokkenheid waarom de bonden in de afgelopen periode al diverse malen hadden gevraagd. Dit voorstel werd dan ook met instemming door de bonden en de COR ontvangen.

Het programma personele reorganisatie gaat intussen door met het maken van een opzet van de personele reorganisatie. Die kan dan worden besproken in het vier-partijenoverleg.

Belang collega's

Het uitwerken van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord is van groot belang voor de collega’s. Die bepalen namelijk op welke plek ze terecht komen in de nieuwe organisatie. Het is de bedoeling dat zo veel collega’s als mogelijk hun huidige werk volgen.

Voortgang

Uiteraard zullen de bonden hun leden blijven informeren over de voortgang en de afspraken die wij met de werkgever maken.