Voortgang reorganisatie Nationale Politie

De politiebonden, de korpsleiding, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de COR hebben vrijdag 21 februari overlegd over de verdere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord rond de aanpak van de personele reorganisatie Nationale Politie. Partijen delen de mening dat de personele reorganisatie een groot en complex proces is dat samenhangt met andere veranderprocessen om tot de vorming van de Nationale Politie te komen. Hiervoor is het noodzakelijk dat partijen tot een meer intensieve informatie-uitwisseling, afstemming en overleg komen, ieder vanuit zijn eigen rol en positie. Hieraan zal de komende tijd verder invulling gegeven worden.

Partijen hebben vervolgens stil gestaan bij alle activiteiten die op dit moment plaatsvinden ten aanzien van de personele reorganisatie. Over deze activiteiten wordt in het korps veel gesproken, waarbij allerlei beelden, meningen en geruchten bestaan over hetgeen wordt gedaan. Partijen zijn zich daar goed van bewust. Om die reden hebben we stil gestaan hoe hiermee om te gaan en op welke wijze we hierin meer duidelijkheid en duiding kunnen geven.

Fasebenadering

In het hoofdlijnenakkoord zijn drie fases te onderscheiden. Namelijk de voorfase, de personele reorganisatie (fase 1) en de fase van start- naar streefformatie (fase 2). Op dit moment werken we aan de voorfase en de reorganisatiefase. Ieder van deze fases kent vervolgens verschillende stappen, te weten: voorbereiding, besluitvorming, uitvoering (met eventuele bijsturing) en evaluatie. Op dit moment bevinden de voorfase en reorganisatiefase zich in de voorbereiding. In deze fases moeten veel zaken worden uitgezocht, voorbereid en soms ook getest. Al deze activiteiten maken dus deel uit van de voorbereidingsfase.

Op het moment dat in een fase een volgende stap wordt gezet, dan zullen we dat duidelijk aangeven en communiceren. Bijvoorbeeld de voorfase, deze bevat onder andere de selectie leidinggevenden. Op dit moment zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang. De selecteurs zijn bekend en worden opgeleid, de informatie voor de sollicitanten wordt voorbereid, etc. Op enig moment zijn deze voorbereidingen gereed en de besluiten genomen. Begin maart wordt de volgende stap in dit proces gezet door over te gaan op de uitvoering. Deze stap zal dan duidelijk gemarkeerd en gecommuniceerd worden. Op deze wijze willen partijen meer duidelijkheid en inzicht geven in het hele proces personele reorganisatie.

Hoofdlijnenakkoord

Basis voor het overleg van de vier partijen is het hoofdlijnenakkoord van december 2013, waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de personele reorganisatie gaat verlopen. Gebaseerd op dit hoofdlijnenakkoord is door de korpsleiding een aantal eerste uitwerkingsdocumenten ingebracht. Deze documenten zullen door de andere partijen bestudeerd worden en voorzien van een reactie. In kleiner verband zal nog verder worden gesproken over de werking van een aantal belangrijke onderdelen (bijvoorbeeld de heroverwegingscommissie, van werk naar team).

Tot slot zijn er afspraken gemaakt over de tijdigheid en termijnen waarop documenten beschikbaar moeten zijn om tot een inhoudelijke bespreking en beoordeling te komen. Dit om een goede voorbereiding van alle partijen mogelijk te maken en snelheid in het proces te houden.