Voortgang reorganisatie Nationale Politie

De politiebonden, de korpsleiding, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de COR hebben vrijdag 21 februari overlegd over de verdere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord rond de aanpak van de personele reorganisatie Nationale Politie. Partijen delen de mening dat de personele reorganisatie een groot en complex proces is dat samenhangt met andere veranderprocessen om tot de vorming van de Nationale Politie te komen. Hiervoor is het noodzakelijk dat partijen tot een meer intensieve informatie-uitwisseling, afstemming en overleg komen, ieder vanuit zijn eigen rol en positie. Hieraan zal de komende tijd verder invulling gegeven worden.

Basis voor het overleg van de vier partijen is het hoofdlijnenakkoord van december 2013, waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop de personele reorganisatie gaat verlopen. Gebaseerd op dit hoofdlijnenakkoord is door de korpsleiding een aantal eerste uitwerkingsdocumenten ingebracht. Deze documenten zullen door de andere partijen bestudeerd worden en voorzien van een reactie. In kleiner verband zal nog verder worden gesproken over de werking van een aantal belangrijke onderdelen (bijvoorbeeld de heroverwegingscommissie, van werk naar team).

Tot slot zijn er afspraken gemaakt over de tijdigheid en termijnen waarop documenten beschikbaar moeten zijn om tot een inhoudelijke bespreking en beoordeling te komen. Dit om een goede voorbereiding van alle partijen mogelijk te maken en snelheid in het proces te houden.


Nieuwsoverzicht