Voorstel statutenwijziging

Op 25 mei tijdens de algemene ledenvergadering behandelen we statutenwijzigingen die nodig zijn voor een blijvend sterke positie van onze vereniging. Onderstaand lees je de achtergrond.

Dankzij de deskundige en beargumenteerde inbreng van de werkgroep statutenwijziging en vele (post)actieve leden, zijn we tot het voorstel van wijzigingen gekomen.

We leggen dit voorstel tot wijziging ter consultatie aan de leden en dus jou voor. Jouw eventuele reactie of vragen op het voorstel zijn van harte welkom tot 20 april 2018. Uiteraard is het altijd mogelijk, ook na die datum, het afdelingsbestuur te benaderen en worden de statuten tijdens de Algemene Vergadering op 25 mei ter vergadering besproken.

Achtergrond
Het afgelopen jaar spraken we in diverse kader- en afdelingsbijeenkomsten en in het laatste Blauwtje over de wijziging van onze structuur. Aanleiding hiervoor zijn onder andere:

  • de vorming van de nationale politie;
  • ontwikkelingen binnen de VMHP, zoals de samenvoeging van afdelingen;
  • de maatschappelijke tendens dat het moeilijker blijkt om voor een lange(re) en intensieve tijd vrijwilligers te vinden die actief bijdragen aan een vereniging.

In dit licht is er door een werkgroep kritisch naar de huidige statuten gekeken wat geresulteerd heeft in een aantal voorgestelde wijzigingen.

Voorgestelde wijzigingen
In grote lijnen betreffen de voorgestelde wijzigingen:

  • het omzetten van afdelingen in kerngroepen die zowel geografisch (denk aan de huidige afdelingsstructuur) of thematisch (denk aan de huidige kenniskringen) georganiseerd kunnen zijn;
  • het laten vervallen van de huidige afdelingsbesturen (voorzitter, penningmeester, secretaris);
  • één afgevaardigde per kerngroep het aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de kerngroep te laten zijn binnen het hoofdbestuur;
  • het invoeren van "one man one vote" zo aan te sluiten bij de wens van individuele leden om rechtstreeks zeggenschap te hebben binnen de VMHP;
  • de mogelijkheid tot digitale stemming.

Proces
Statutenwijzigingen worden volgens artikel 25 van de huidige statuten uiterlijk één maand voor de wijziging naar de afdelingen gestuurd.

In dit geval kiest het hoofdbestuur ervoor om alle leden de voorgenomen wijzigingen digitaal ter consultatie aan te bieden. Jouw eventuele reacties zien we graag uiterlijk 20 april 2018 tegemoet, opdat deze nog kunnen worden verwerkt voor de versie die op de algemene ledenvergadering van 25 mei wordt behandeld en daaraan voorafgaand naar de afdelingen worden gestuurd.

Reacties kunnen digitaal worden verstuurd aan de secretaris van de VMHP (secretaris@verwijder-dit.vmhp.nl).

Hieronder zijn de huidige en de nieuwe statuten te vinden.

De huidige statuten

Het voorstel voor de nieuwe statuten