Vier partijen overleg geeft groen licht voor werkwijze WNT

De landelijke werkwijze voor de eerste stap van de functievergelijking is bekrachtigd door het Vierpartijenoverleg. Dat betekent voor de personele reorganisatie weer een stap in de goede richting.

De eerder gehouden werkconferenties 'Van Werk naar Team' (WNT) hadden tot doel om een landelijke werkwijze af te spreken voor de eerste stap van de functievergelijking. Met deze werkwijze kan onze organisatie voor het leeuwendeel van het korps bepalen in welk team binnen de nieuwe organisatie het 'oude' werk terechtkomt.

Uitdaging

Ogenschijnlijk lijkt dat niet al te ingewikkeld. Maar belangrijk is dat het korps dit voor alle collega's op dezelfde wijze doet. En dat houdt een behoorlijke uitdaging in met elf eenheden, het Politiedienstencentrum en de Staf Korpsleiding .

Bekrachtigd

De werkwijze die tijdens deze conferenties is ontwikkeld, moest nog bekrachtigd worden door het Vierpartijenoverleg. Aan dat overleg nemen de Centrale Ondernemingsraad, de politievakorganisaties, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de korpsleiding deel.

Waardering

Op donderdag 24 juli stemde het Vierpartijenoverleg in met de voorgestelde werkwijze. Daarmee zet het korps weer een stap in de goede richting. Het Vierpartijenoverleg sprak waardering uit over de inzet van alle betrokkenen en over de samenwerking.

Commissie functievergelijking

Nu de Werk-naar-Team tabel gevuld is, zijn volgende stappen te zetten. Bepaald dient te worden of de LFNP-functie van de medewerker in het betreffende team terugkeert. Daarnaast staat in het hoofdlijnenakkoord dat als het werk in een team terugkeert maar de LFNP-functie niet, er een commissie gaat kijken of er een andere LFNP-functie in dat team is die vergelijkbaar of uitwisselbaar is. Deze commissie functievergelijking (CFV) had tijdens de laatste werkconferentie haar eerste overleg. Op basis van de inzichten uit de conferenties bereidt deze commissie nu haar werk voor. Het eindresultaat van de CFV is een advies aan de korpschef.