Vakcentrales sluiten onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel, nog geen CAO

De CMHF, CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM en ACP)en Ambtenarencentrum (AC) hebben de afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen betrokken centrales en overheids- en onderwijswerkgevers.

afspraken arbeidsvoorwaardenruimte

In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om loonafspraken in alle kabinets- en onderwijssectoren. Ook de UMC's en decentrale sectoren zoals gemeenten, provincies en waterschappen, zijn bij deze afspraken betrokken.

 

Met de overeenkomst wordt meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de lonen van werknemers in de publieke sector. Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent loonstijging in 2015 en 2016.

 

De loonsverhogingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.

 

De loonstijging over 2015 komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:

 

Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken.

Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

 

Beide veranderingen samen leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit 1,4 procent van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd.

 

tabel 2015 en 2016

       
  2015 2016 Structurele loonsverhoging
       
1 Vrijval ABP 2015 0,8%*   0,8 %
2 Vrijval ABP 2016   1,4% 1,4 %
3 Verhoging 2015 structureel 1,25%   1,25 %
4 Verhoging 2016 structureel   1,6% 1,6 %
5 Eenmalige nominale verhoging 500,-    
       
Totaal 2,05% 3,0% 5,05 %
  (plus 500 eenmalig)    
       
       
       
       
* De vrijval ABP 2015 is in de meeste sectoren al uitgekeerd.      
* De 1,25% en de €500 zijn per september 2015 beschikbaar.      

Ledenraadpleging

Deze overeenkomst heeft voor- en nadelen. In een ledenraadpleging zullen wij de leden vragen uiteindelijk een uitspraak te doen over deze overeenkomst.

De CMHF heeft deze overeenkomst met een positief advies aan ons voorgelegd.

 

Bij de beoordeling van de loon naar prijsindexatie speelt voor de CMHF dat de afgelopen 15 jaar een beeld geeft dat licht ten gunste van de prijsindexatie uitvalt.

Het niet heffen van herstelopslag leidt naar hun overtuiging niet tot substantiële verbetering van de dekkingsgraad.

 

Op de website zal verdere informatie gegeven worden over de ledenraadpleging.

Vragen

Vragen over deze overeenkomst of de ledenraadpleging kunnen via voorzitter@vmhp.nl gesteld worden.