Uitvoering nieuwe cao: waar staan we nu?

Op 1 november ondertekenden de minister, de korpschef en de voorzitters van de vakorganisaties onze nieuwe cao. In dit bericht geven we een update over de uitvoering van deze cao-afspraken. Wij houden jullie regelmatig op de hoogte van de voortgang in de uitvoering van de cao, onder andere via intranet.

In november zijn de eerste afspraken uitgevoerd: de verhoogde salarissen zijn toen, met terugwerkende kracht vanaf juli 2018, uitgekeerd evenals de eerste eenmalige uitkering van € 400 bruto voor 2018. De collega’s die in 2018 45 jaar of langer in dienst waren kregen een diensttijdgratificatie.

Eenmalige uitkering
In de cao is ook voor 2019 een eenmalige uitkering van € 400 bruto afgesproken. Deze tweede eenmalige uitkering wordt deze maand uitbetaald. Je ontvangt de eenmalige uitkering als je op 1 januari 2019 een Barp-aanstelling als politieambtenaar hebt. Bij een dienstverband van 36 uur of meer ontvang je € 400 en bij minder uren is dit bedrag naar rato. Als je op 1 januari 2019 (gedeeltelijk) onbetaald verlof had, krijg je de uitkering naar rato van je gewerkte uren.

Eindejaarsuitkering
In januari wordt de opbouw van de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8,33%. De uitbetaling daarvan vindt plaats in december 2019 (of bij eerdere uitdiensttreding). De verhoging is al zichtbaar op de salarisstrook van januari.

Vaststellen roosters
In de cao politie 2018-2020 is afgesproken dat met ingang van 1 maart 2019 dagroosters met begin- en eindtijden van de dienst voortaan zeven dagen van te voren worden vastgesteld. Doel van deze afspraak is meer rust in de roosters krijgen. Door deze afspraak hebben medewerkers zeven dagen voor aanvang van de dienst duidelijkheid en zekerheid over de begin- en eindtijd van de dienst. Het idee is dat het hierdoor makkelijker wordt om privé en werk beter op elkaar af te stemmen.

Verschil oude en nieuwe situatie

De wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dus dat roosters voortaan zeven dagen van te voren worden vastgesteld in plaats van vier dagen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat wijzigingen in het vastgestelde rooster alleen kunnen worden uitgevoerd met instemming van de medewerker, zoals in artikel 12 BARP is bepaald.

Verschuivingstoelage, cao-comp en overuren

Ten aanzien van de verschuivingstoelage, toepassing cao-comp en overuren verandert er niets. Hiervan is pas sprake wanneer wijzigingen in het vastgesteld dagrooster binnen vier dagen worden uitgevoerd.

Wijziging vastgesteld dagrooster vanaf 1 maart 2019

Instemming medewerker

Verschuivingstoelage en/of cao-comp

Extra uren op verzoek werkgever

1 t/m 4 dagen van te voren

Ja

Ja, mits aan de orde

Overuren

5 t/m 7 dagen van te voren

Ja

Nee

Meeruren

BVCM

Ook voor de urenregistratie in BVCM verandert er niets.

Woon-werkverkeer en dagcomponent
In de cao is geen ingangsdatum afgesproken voor de verhoogde vergoeding voor het woon-werkverkeer van € 0,18 naar € 0,19 per kilometer en het stopzetten van de dagcomponent bij dienstreizen. Op 6 december hebben de minister van Justitie en Veiligheid, politievakorganisaties en korpsleiding afgesproken dat deze afspraken per 1 januari 2020 ingaan. Hiermee gaan alle wijzigingen rondom reiskosten, zoals die in de cao zijn afgesproken, op dezelfde datum in.

Maar er staan niet alleen maar cijfers in de cao. Het gaat over alle aspecten van het politiewerk. Hoe wordt dat allemaal geregeld? En door wie?

Wie doet wat
Bij de uitwerking van alle afspraken die in de cao staan, werken het korps, de bonden, de COR en het ministerie samen in werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verdeeld over vijf thema’s:

1.    capaciteit en inzetbaarheid,

2.    kwaliteit en loopbaanperspectieven,

3.    veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid,

4.    rechtspositie,

5.    georganiseerd overleg en arbeidsverhoudingen.

Direct na ondertekening van de cao zijn deze werkgroepen aan de slag gegaan. Alle werkgroepen hebben met elkaar afspraken gemaakt over de uit te werken onderdelen, de te verwachten resultaten en de planning.

Daarnaast hebben de korpsleiding, bonden en COR het Strategisch Beraad opgestart om met elkaar vorm te geven aan de uitvoering van de afspraken in de bijlage bij de CAO met de titel “Samen werken aan een betere Politieorganisatie”.

Voor deze uitvoering is een apart traject opgestart. Hierover volgt in een later stadium meer informatie.


Nieuwsoverzicht