Uitbetaling OVW-periodieken in juni met terugwerkende kracht

Op herhaaldelijk aandringen van de politiebonden worden in juni eindelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 de maandelijkse OVW-periodieken uitbetaald aan alle politiemensen die daarvoor in aanmerking komen. In de periode daarna vindt herberekening plaats van overuren, toelagen en vergoedingen, waarop deze collega’s dan nog recht hebben. Dit hebben de bonden op donderdag 17 april afgedwongen in het overleg met de korpsleiding, nadat deze aanvankelijk het voorstel had gedaan om de gehele nabetaling pas eind 2014 te laten plaatsvinden. Dat was voor de bonden onbespreekbaar.

Zowel de politiebonden als de werkgever realiseerden zich al in een vroeg stadium dat het berekenen van het salaris waarop iedere individuele medewerker recht heeft als gevolg van de OVW-periodieken een stevige klus is. De bonden hebben de werkgever er daarom vele malen op gewezen dat al in een vroeg stadium begonnen moest worden met de voorbereiding hiervan. Voor iedere individuele medewerker moet immers worden berekend waar hij of zij precies recht op heeft. Dit houdt in dat niet alleen het salaris vanaf 1 januari 2012 moet worden herrekend, maar ook alle aan het salaris gekoppelde toelagen, vergoedingen en uitkeringen zoals overwerkvergoeding. Bovendien moet worden uitgezocht welke collega’s sinds 1 januari 2012 zijn bevorderd of gewisseld van functie en daardoor aanspraak maken op OVW-periodieken. De werkgever heeft steeds aangegeven dit op tijd op orde te zullen hebben, maar in het overleg van donderdag 17 april bleek helaas het tegendeel. De rekenmodule om alle salarissen te herrekenen bleek, tot grote verontwaardiging van de bonden, nog te moeten worden gemaakt.

Onbespreekbaar

Als gevolg van de vertraging gaf de werkgever aan dat zij weliswaar in juni wilde starten met het uitbetalen van de maandelijkse OVW-periodieken voor het jaar 2014, maar dan zonder het bedrag waarop collega’s met terugwerkende kracht recht hebben. De nabetaling zou aan het einde van 2014 volgen. Een voor de bonden volstrekt onbespreekbaar voorstel. De uitbetaling heeft immers al grote vertraging opgelopen en de minister heeft toegezegd om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2014 te zullen uitbetalen. Het salaris van juni is de laatste mogelijkheid om aan die afspraak gevolg te geven.

Toch uitbetaald

De politiebonden hebben nu afgedwongen dat ook de periodieken, waarop met terugwerkende kracht recht bestaat, in juni worden uitbetaald. Daarmee wordt de ‘grote bulk’ aan achterstallig salaris uitbetaald. Omdat het voor de salarisadministraties onmogelijk is om in juni voor iedere collega een berekening op maat te hebben gemaakt (dus inclusief toelagen, vergoedingen en uitkeringen), zal er later nog een herrekening moeten plaatsvinden. Zodra de hiervoor benodigde rekenmodule klaar is, zullen de vakbonden deze bestuderen en in overleg gaan met de werkgever. De bonden willen sowieso in mei de voortgang van de uitbetaling met de werkgever bespreken.

'Minst slechte optie'

De oplossing die nu is gevonden, is voor de bonden de ‘minst slechte optie’. Een woordvoerder namens de politiebonden: “Wij hadden graag gezien dat alles in een keer zou worden uitbetaald. Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat de werkgever pas zo laat is gestart met het voorbereiden van de uitvoering van deze CAO-afspraak die voor veel collega’s een flinke salarisverbetering betekent.”