Twee cao-afspraken voorlopig opgeschort

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de werkgever en vakbonden meer tijd nodig hebben voor de uitvoering twee cao-afspraken. Het gaat hierbij om de compensatie van eigen tijd bij dienstreizen vanaf het eigen woonadres en de uitgangspunten voor een nieuwe studiefaciliteitenregeling.

 

Vorige week spraken de werkgever en de vier vakorganisaties, waaronder de VMHP, hierover met elkaar tijdens een ingelast Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP).
Gezamenlijk is afgesproken om in de komende zes maanden op zoek te gaan naar een alternatief voor de afspraak over de vergoeding van dienstreizen. Over de studiefaciliteitenregeling is afgesproken dat de beoogde nieuwe regeling (die op 1 januari 2020 in zou gaan), in afwachting van de komende ontwikkelingen in het onderwijs, voorlopig ’on hold’ wordt gezet. Totdat er een nieuwe regeling is blijft de bestaande studiefaciliteitenregeling van kracht.


Dienstreizen vanuit woning
In het arbeidsvoorwaardenakkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over de wijze waarop dienstreizen vanuit de woning en vice versa worden vergoed. Bij de uitwerking bleek dat er verschil van inzicht bestaat over de inhoud van deze afspraak en de samenhang daarvan met de afspraak over studiefaciliteiten. Bovendien bleek de afspraak over dienstreizen vanuit de woning en vice versa een aantal ongunstigste effecten te hebben, zowel voor medewerkers als voor de organisatie. Daarom is afgelopen vrijdag gezamenlijk besloten om het komende half jaar te gebruiken om een alternatief te vinden voor deze afspraak.
De afspraak dat medewerkers dienstreizen - vanuit de eigen woning en vice versa - in eigen tijd maken en voor de meerkilometers ten opzichte van hun gebruikelijke woon-werkverkeer een hogere vergoeding van € 0,50 krijgen, wordt voorlopig niet uitgevoerd. De invoering van deze afspraak per 1 januari 2020 gaat dan ook niet door. Zolang er nog geen overeenstemming over een alternatief is, blijft de bestaande regeling van kracht.

Studiefaciliteitenregeling
Eerder spraken partijen al af om de discussie over de uitgangspunten voor een nieuwe studiefaciliteitenregeling, met name over de compensatie voor zelfstudie, te beëindigen en de huidige studiefaciliteitenregeling voorlopig te handhaven. Naar verwachting doen zich in de komende jaren verschillende ontwikkelingen voor in het politieonderwijs die voor de inhoud van de studiefaciliteitenregeling van belang zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling dat in de toekomst naar verwachting minder onderwijs op opleidingslocaties wordt gegeven en meer (digitaal) onderwijs op de werkplek en thuis zal worden gevolgd. Partijen hebben afgesproken deze ontwikkelingen af te wachten en daarna afspraken te maken over een nieuwe studiefaciliteitenregeling.

Cao
Op 1 november 2018 is het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 door de voorzitters van de vakorganisaties, de korpschef en de minister van Justitie en Veiligheid ondertekend. Sindsdien is hard gewerkt aan de uitvoering van de gemaakte afspraken. Alle betrokken partijen (politie, ministerie, vakbonden en medezeggenschap) werken daarbij intensief samen. De voortgang van de uitvoering van de cao-afspraken wordt gemonitord en iedere vier maanden besproken met de minister. Dat voor beide cao-afspraken gezocht wordt naar een alternatief, betekent niet dat ze definitief van tafel zijn. Mocht blijken dat het niet lukt om een betere oplossing te vinden, dan zal opnieuw bekeken worden op welke manier we omgaan met de uitvoering van deze twee cao-afspraken. Vragen kunnen naar dit mailadres. Voor degenen die toegang hebben tot het politie-intranet, daar staan vragen en antwoorden op de pagina cao.


Nieuwsoverzicht