Toekomstige compensatie voor nabestaanden

Binnenkort valt de ANW-compensatie voor partners, in geval van overlijden na 31 januari 2018, weg. De politie heeft met verzekeraar Loyalis afspraken gemaakt over een alternatieve voorziening. Lees hier wat dit voor jou kan betekenen.

Het pensioenfonds ABP stuurde iedereen die er pensioen opbouwt onlangs een brief met belangrijke wijzigingen in de pensioenregeling. Die wijzigingen zijn het gevolg van  onlangs door sociale partners bij de overheid gemaakte afspraken. Een ervan betreft het wegvallen van de ANW-compensatie voor partners, in geval van overlijden na 31 januari 2018. De nationale politie heeft met verzekeraar Loyalis afspraken gemaakt over een alternatieve voorziening. Het is van belang snel na te gaan wat dit voor jou betekent.  

Verandering Nabestaandenpensioen

Op dit moment keert het ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, bovenop de nabestaandenuitkering een aanvullend bedrag uit aan nabestaanden. Dat gebeurt als een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW) niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend. Deze ANW-compensatie vervalt formeel op 1 januari 2018, maar het ABP heeft deze termijn verschoven naar 1 februari 2018. Dit geeft je indien nodig de tijd om een aanvullende verzekering af te sluiten. Deze wijziging geldt overigens niet voor nabestaanden die momenteel al een ANW-compensatie ontvangen. Zij behouden hun uitkering volgens de huidige voorwaarden. Ook is een ruimhartige coulanceregeling afgesproken voor schrijnende gevallen (zie onderstaande informatie van de CMHF en de website van het ABP).  

Oriënteer je goed

Inmiddels heeft de werkgever afspraken gemaakt met verzekeraar Loyalis over een alternatieve voorziening: een vrijwillige verzekering. Daarbij geldt een blanco acceptatie, of te wel er vindt geen medische keuring plaats. Iedereen die wil, kan meedoen. De premie betaal je zelf en de hoogte daarvan hangt af van je leeftijd. Daarnaast kun je kiezen uit drie dekkingsniveaus (plm. € 8.500,=, € 13.000 of € 17.500,= bruto). Begin januari 2018 stuurt het korps je het aanbod voor deze verzekering. Je bepaalt zelf of je al dan niet wilt deelnemen en dat moet je uiterlijk op 31 januari 2018 aangeven. De verzekering gaat dan per 1 februari 2018 in. Het is goed om je alvast te oriënteren. Nu kan de ANW-compensatie oplopen tot ruim vijfhonderd euro netto per maand. Wat komt jouw nabestaande (die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt) eventueel tekort als deze vervalt per 1 februari 2018? Is het zinvol om een aanvullende verzekering af te sluiten? Hierdoor kun je in januari tijdig je keuze maken. 

Nadere informatie

Op de website van het ABP vind je onder ‘MijnABP’ alle informatie over jouw pensioen, zoals de hoogte van de huidige ANW-compensatie.

  1. Ga naar volledig pensioenoverzicht en vervolgens naar nabestaandenpensioen. Hier staat naast het nabestaandenpensioen de ANW-compensatie in de tekst. “Het bedrag dat je partner ontvangt kan worden aangevuld met maximaal € … netto per maand aan ANW-compensatie van ABP als blijkt dat uw partner geen (volledig) recht op ANW heeft.” 
  2. Of ga naar 'Documenten' en vervolgens naar 'Uniform Pensioenoverzicht' (UPO). Hier vind je de ANW-compensatie bruto per jaar. Let op: bij opening van de ABP-website kun je een foutmelding krijgen. Klik op 'Continue to this website (not recommended)' om deze gewoon te openen.
  3. Meer informatie is ook beschikbaar op de intranetpagina van de nationale politie bij ABP ouderdoms- en keuzepensioen.                

Belangrijkste boodschap van dit bericht: bereid je vast voor op de vraag die de werkgever begin januari 2018 aan haar werknemers zal voorleggen.  

Er is gevraagd of een dergelijke voorziening ook voor gepensioneerde politiemedewerkers met een partner die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, mogelijk is, maar vooralsnog lijkt de werkgever daarin niet mee te willen werken. Een individuele verzekering via Loyalis is wellicht mogelijk. 

Download hier veel gestelde vragen met antwoorden.

CMHF-bericht over vervallen Anw-compensatie in ABP-pensioenregeling en wat eraan te doen

Van onze leden krijgen wij verontruste berichten over de Anw-compensatie die per 1 januari 2018 komt te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren. In de Pensioenkamer zijn we in onderhandeling met de werkgevers over een alternatief voor deze compensatie in de vorm van een eenvoudig uitvoerbare regeling.

Nu bestaat er bij zieke ABP-deelnemers vooruitlopend op de uitkomst van deze onderhandelingen grote behoefte aan informatie over de financiële toekomst van hun nabestaanden. Zij raken nl. hun Anw-compensatie kwijt en kunnen vanwege hun ziekte niet een individuele verzekering sluiten bij een verzekeraar. Daarom bestaat er voor deze mensen een specifieke coulanceregeling die wordt uitgevoerd door het ABP-bestuur.

Voor ABP-deelnemers die vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren (bijv. door het afsluiten van een Anw-hiaatverzekering of een overlijdensrisicoverzekering), geldt een uitzondering en blijft het recht op Anw-compensatie voor de partner bestaan. Om voor de uitzondering in aanmerking te komen, moet u of uw partner aannemelijk kunnen maken dat u al vóór 1 februari ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet kon verzekeren. Dat kan via een ‘beoordelingsformulier’, waarop u verklaart dat u al vóór 1 februari ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet meer kon verzekeren. Dit formulier kunt u nu al telefonisch bij ABP opvragen, maar dat kan ook later. Het formulier hoeft in ieder geval níet voor 1 februari naar ABP te worden aangevraagd en teruggestuurd.

De beoordeling of Anw-compensatie alsnog wordt uitgekeerd, vindt namelijk pas plaats na overlijden. Op dat moment kan uw partner zich ook nog melden. Hij of zij vult dit formulier dan in en stuurt het aan ABP terug. Op basis van het ingevulde beoordelingsformulier kan uw partner alsnog volgens de huidige voorwaarden in aanmerking komen voor Anw-compensatie. Let op: Deze uitzondering geldt echt alleen voor deelnemers die ongeneeslijk ziek zijn én zich daardoor niet meer kunnen verzekeren. Als u zich kunt verzekeren (ongeacht de hoogte van de premie), dan is de uitzondering niet van toepassing.