Specialisten als executieve ambtenaar van start

De politie kan voortaan specialisten van buiten sneller inzetten als executieve ambtenaar nadat zij een verkorte politieopleiding hebben gevolgd. Daarvoor is onlangs regelgeving aangepast. Ook biedt dit de ruimte om administratief-technische (AT) aanstellingen van collega’s met BOA-aanwijzing waar mogelijk te vervangen door een aanstelling met algemene opsporingsbevoegdheid en een specifieke politieopleiding.

Beide zijn afspraken uit de lopende cao. De aanpassingen zijn formeel ingegaan per 1 juli 2018 met een invoeringstermijn tot uiterlijk 1 juli 2019. Tot die tijd blijft een AT-aanstelling met een BOA-aanwijzing formeel nog mogelijk.

Executieve collega’s met specifieke inzetbaarheid kunnen aangesteld worden in de vakgebieden Intelligence, Forensische Opsporing (FO) en Operationeel Specialismen (OS). Voor OS geldt dat ook de reguliere brede executieve aanstelling blijft bestaan. In de toekomst wordt de specifieke aanstelling mogelijk uitgebreid naar andere vakgebieden.

Specifieke politieopleiding
De nieuwe aanstellingsvorm gaat gepaard met een nieuwe politieopleiding. De basis daarvan is de Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming (AOPV). Omdat deze qua inhoud vergelijkbaar is met de BOA-opleiding, geldt in de overgangsperiode voor de betreffende collega’s dat het aangesteld zijn als BOA voldoende is voor de nieuwe aanstelling.

Intelligence
Over de overgang binnen het vakgebied Intelligence worden nog nadere uitvoeringsafspraken gemaakt. Hierover ontvangen de betreffende collega’s apart bericht van de werkgever.

Aanstellingseisen
In het overleg tussen politievakorganisaties, ministerie en korps op 5 juli hebben we nadere afspraken gemaakt die nodig waren om met de nieuwe aanstellingsvorm te starten. Bij een specifieke aanstelling gelden namelijk aangepaste aanstellingseisen. Gekeken is voor welke werkzaamheden van specifieke inzetbare collega’s een rijbewijs en of een medische keuring vereist is. Deze beleidsafspraken publiceert de werkgever op korte termijn.

LFNP
Dit geldt ook voor de noodzakelijke aanpassingen in de Handleiding LFNP. Hierin staat wat de operationele sturing van een operationeel specialist inhoudt en wat daarbij het onderscheid is tussen een operationeel specialist die generiek inzetbaar is en een operationeel specialist die specifiek inzetbaar is. Deze laatste voert bijvoorbeeld geen functioneringsgesprekken met collega’s.

Leidinggevenden
Leidinggevenden ontvangen nog van het korps een aparte instructie over het werken met de verschillende aanstellingsvormen zodra deze met ons afgestemd is. Meer informatie over de nieuwe aanstellingsvorm lees je hier.

Zittende medewerkers
Wat betekent de nieuwe aanstellingsvariant voor zittende medewerkers in de aangewezen vakgebieden Forensische Opsporing, Intelligence en Operationeel Specialismen?

  • Medewerkers met een ATH aanstelling en die BOA zijn, krijgen een aanstelling voor de uitvoering van de politietaak met specifieke inzetbaarheid, mits zij de Nederlandse nationaliteit bezitten.
  • Medewerkers met een ATH aanstelling zonder BOA aanwijzing, kunnen in het overgangsjaar (tot 1 juli 2019) alsnog een BOA-opleiding volgen. Na het overgangsjaar is de specifieke opleiding voorgeschreven.
  • Als een medewerker niet voldoet aan de eisen, dan houden zij hun ATH aanstelling.  
  • Voor medewerkers met een aanstelling voor de uitvoering van de politietaak verandert er niets. Zij blijven generiek inzetbaar.

Voor iedereen geldt de basisafspraak dat bestaande rechten gehandhaafd blijven.

Collega’s die in de genoemde vakgebieden werken, krijgen via besluiten en brieven nog persoonlijk bericht. De planning hiervoor maakt de werkgever later in de zomer bekend.

Toelage Bezwarende Functie voor het vakgebied Intelligence
Medewerkers met een aanstelling in het vakgebied Intelligence hebben per 1 juli 2018 aanspraak op de toelage bezwarende functies. Dit geldt ook voor de medewerkers met een ATH aanstelling. Wanneer de uitbetaling van deze toelage (met terugwerkende kracht) plaatsvindt, horen we nog van de werkgever.

Aanvullende afspraken
In het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) van 5 juli hebben we de laatste stap gezet om de executieve aanstelling met specifieke inzetbaarheid mogelijk te maken:

  • Korpsbeleid rijbewijs: criteria voor het bepalen van de eis voor een rijbewijs bij een vacature;
  • Korpsbeleid medische keuring: deze medische keuring is alleen van toepassing op het vakgebied FO en OS FO.
  • De Handleiding LFNP: instructies voor het bepalen van de keus voor een Operationeel Specialist generiek/specifiek is ook aangepast

De werkgever zorgt nog voor een aparte formele publicatie met toelichting van deze laatste afspraken.

Eerder hadden we al overeenstemming bereikt over:

  • Regeling LFNP: zoals aanwijzing vakgebieden waarin de medewerker met specifieke inzetbaarheid kan worden geplaatst;
  • Regeling Aanstellingseisen: aanstellingseisen die gelden voor de medewerker met specifieke inzetbaarheid zoals bijvoorbeeld een geschiktheidsonderzoek en het opleidingsniveau.


Nieuwsoverzicht