Resultaat onderzoek organisatiecultuur bij de politie beschikbaar

Tijdens het onderzoek zijn met medewerkers dwars door de organisatie verhalen en anekdotes verzameld die samen een beeld geven van de organisatiecultuur bij de Nationale Politie. De resultaten van het onderzoek zijn vergeleken met de gewenste cultuur, zoals die onder meer in het realisatieplan van de Nationale Politie staat verwoord.

Aanleiding

Eind 2014 heeft de minister van Veiligheid en Justitie, op verzoek van de politiebonden, dit onderzoek aan de Tweede Kamer toegezegd. Het onderzoek is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van V&J uitgevoerd door Change+.

Onderzoeksvragen

De volgende vragen zijn het startpunt voor het onderzoek:

  1. Hoe is de politiecultuur in verschillende delen van de politieorganisatie te kenschetsen?
  2. Op welke wijze kan de politiecultuur (conform het realisatieplan) worden ontwikkeld?

Onderzoek deelvragen

Daarnaast is het realisatieplan van de Nationale Politie en wetenschappelijke politieliteratuur onderzocht. In deze bronnen zijn, in vier onderzoeksfases, antwoorden gezocht op vier deelvragen:

  1. Wie willen we zijn?
  2. Wie zijn we nu?
  3. Hoe kunnen we verschillen hierin verklaren?
  4. Hoe kunnen we hier beweging in krijgen?

Uitvoering onderzoek

Op deze vragen geeft dit rapport een antwoord. Tijdens het onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd, is met 118 medewerkers van de Nationale Politie gesproken, in interviews en workshops. In deze gesprekken stonden concrete verhalen en anekdotes centraal. Verhalen en anekdotes die een beeld geven van hoe het werk verloopt en waarin de cultuur zichtbaar wordt. Er is met mensen dwars door de organisatie gesproken: agenten, opsporingsteams, ondersteuning, bijzondere afdelingen en de leiding.

Werken met het resultaat

Het beeld dat de onderzoekers aldus kregen van de organisatiecultuur is vergeleken met de gewenste cultuur, zoals die onder meer in het realisatieplan Nationale Politie staat verwoord. Daarna zijn verklaringen benoemd voor de verschillen tussen deze twee kanten van de organisatiecultuur. Tenslotte is met een groep medewerkers gewerkt aan mogelijkheden om de cultuur in beweging te krijgen.

Download

Van het wetenschappelijk rapport is een medewerkersversie gemaakt waardoor de resultaten van het onderzoek kort en bondig toegankelijk zijn gemaakt. Beide zijn via deze site te downloaden.

 

 

Rapport politiecultuur in beweging

Medewerkersverise rapport politiecultuur in beweging