Q&A van de informatiebijeenkomsten LFU regeling

Op de informatiebijeenkomsten over de Levensfase-uren regeling (LFU) zijn diverse vragen gesteld. Hierna zie je een overzicht van de gestelde vragen en het antwoord daarop. Tezamen met de eerder gepubliceerde informatie op intranet kan je je hiermee een nog completer beeld vormen van de LFU regeling.

1. Mag mijn opgespaarde bedrag aan levensloop op de een of andere manier in de nieuwe regeling ingezet worden?

Antwoord:

Je levensloopsaldo  kan niet ingezet worden in de LFU regeling. Dit heeft te maken met de fiscale behandeling van het levensloopsaldo. Het saldo kan eventueel wel worden aangewend voor opname van levensloopverlof (voor 01-01-2022) in combinatie met opname van levensfase-uren.

2. Ik heb 25 jaar lang full time gewerkt, nu werk ik sinds enige tijd parttime. Waarom wordt bij de bepaling van het startbudget geen rekening gehouden met mijn arbeidsverleden? Word ik nu gestraft voor het feit dat ik korter ben gaan werken?

Antwoord:

Bij het bepalen van het startbudget geldt jouw betrekkingsomvang op peildatum 1 juli 2018. Het startbudget richt zich op de toekomst. Wanneer je een part time betrekkingsomvang hebt krijg je naar rato een startbudget. Bij part time werken is een verlofdag naar rato een kortere dag. Daarmee kom je dus niets “tekort”. 

Rekenvoorbeeld:

 

a. Medewerker 37 jaar, 12 dienstjaren, betrekkingsomvang alle 12 jaren 36 uur.

        Startbudget = 177,2 uur. In weken: 177,2 / 36 uur = 4,9 weken

 

b. Medewerker 37 jaar, 12 dienstjaren, betrekkingsomvang eerste 10 jaar = 36 uur, laatste 2 jaar = 24 uur. 

        Startbudget = 118,1 uur. In weken: 118,1 / 24 uur = 4,9 weken

3. Ik heb op 1 juli 2018 ouderschapsverlof. Ontvang ik dan wel mijn startbudget en aanspraak voor 2018?

Antwoord:

Ja, je aanspraak op LFU loopt tijdens het gehele ouderschapsverlof gewoon door.

4. Kan ik het vakantieverlof dat ik aan het einde van het jaar nog over heb in mijn Levensfase tegoed storten?

Antwoord: 

Nee, dit kan niet. Vakantiedagen vallen onder de beleidsregel vakantieverlof. Het vakantieverlof dat je nog over hebt kan je het daaropvolgende jaar opnemen. Let op dat als je het niet opmaakt het tegoed aan het einde van dat jaar vervalt. 

Het vakantieverlof dat je op 31 december van ieder jaar nog hebt staan telt trouwens wel mee voor de fiscale 50 wekengrens. Deze fiscale grens geldt namelijk voor het totale saldo aan vakantieverlof en levensfase-uren.

5. Ik krijg in 2018 53,8 uur toegekend. Ik zit dan in schaal 7. Als ik in 2027 53,8 uur levensfase-uren opneem zit ik misschien in schaal 8. Kom ik dan geen uren tekort?

Antwoord:

Nee, uitgangspunt is dat een toegekend levensfase-uur bij opname altijd een uur vertegenwoordigt. Dit geldt dus ook als tussen toekenning en opname een lange tijd zit of het salaris is gewijzigd.

6. Ik ben als HPK in een lager gewaardeerde functie geplaatst. Ontvang ik dan minder LFU? En hoe zit dat bij opname van mijn levensfase-uren?

Antwoord: 

Je salarisschaal heeft geen invloed op het aantal aan jou toegekende uren. Dus het maakt niet uit dat je als HPK nu een lager gewaardeerde functie hebt. Ook bij opname van levensfase-uren geeft dit geen probleem. Uitgangspunt is dat een toegekend levensfase-uur bij opname altijd een uur vertegenwoordigt.

7. Ik ben ouder dan 55 jaar, krijg geen levensfase-uren, kan ik nog wel eerder stoppen met werken?

Antwoord:

Ja, het moment dat je stopt met werken bepaal je zelf. Onze rechtspositie geeft aan dat bij het bereiken van de leeftijd waarop recht op AOW ontstaat ontslag kan worden verleend. Daarnaast geeft het ABP Keuzepensioen je de mogelijkheid om tussen 60 en 72 jaar te stoppen met werken. De regeling Levensfase-uren is trouwens geen pre-pensioenregeling. Het heeft als doel duurzame inzetbaarheid gedurende de gehele loop baan mogelijk te maken. Omdat jij relatief kort voor het einde van je loopbaan staat is met de introductie van deze nieuwe regeling bewust gekozen om voor de 55+ medewerkers geen wijzigingen door te voeren. Dit betekent dat je onder de in 2006 afgesproken VPL-regeling blijft vallen en je aanspraken op (eventuele) levensloopbijdragen, RPU en leeftijdsdagen blijft behouden. Omdat de 1% extra werken onderdeel van de VPL-regeling is blijft voor jou deze verplichting ook van toepassing.

8. Klopt het dat ik minder pensioen ga opbouwen bij deelname aan de regeling Levensfase-uren?

Antwoord:

De Algemene levenslooptoelage (0,75%) en de (eventuele) Toelage bezwarende functie (1,8%)  zijn inderdaad pensioengevend. Dus als je deelneemt aan de regeling LFU dan is je pensioenopbouw in 2019 en daaropvolgende jaren iets lager omdat deze toelagen wegvallen. De toekomstige te betalen pensioenpremie zal trouwens óók lager zijn.

Als je een Inhaaltoelage bezwarende functie (iTBF) hebt blijft deze wel tot het pensioengevend inkomen behoren.

N.B.: de toelagen waren oorspronkelijk niet bedoeld voor verhoging van het inkomen maar om apart te zetten op een levensloopspaarrekening om het eerder stoppen met werken mogelijk te maken.

9. Ik ben 55+ en maak nu geen gebruik van RPU. Wat betekent de nieuwe regeling voor mij?

Antwoord:

De nieuwe regeling heeft voor jou geen gevolgen. Jouw huidige rechten/aanspraken blijven ongewijzigd van toepassing.

10. Ik ben 55+, mag geen gebruik maken van de regeling LFU en moet ook nog eens 1% extra blijven werken. Dit lijkt niet eerlijk ten opzichte van collega’s die wel overgaan in de nieuwe regeling. Klopt dat?

Antwoord: 

De 1% extra werken is onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van levensloop (VPL-afspraken 2006). Conform deze afspraken behoud je je recht op levenslooptoelagen. Bovendien is er voor jou sprake vaneen versnelde inkoop van je pensioenaanspraken (InkoopMax). De 1% extra werken is een afspraak om deze aanspraken (mede) te kunnen financieren.

11. Je bouwt LFU op obv 36 uur dienstverband per week ook als je 38 uur p/w werkt. Als je minder als 36 uur p/w werkt, krijg je wel naar rato LFU. Bij meer zou dat ook naar rato moeten zijn.

Als je LFU opneemt en je hebt een dienstverband van 38 uur, dan moet je wel 38 uur opnemen terwijl je maar over 36 uur kan sparen. Dat is oneerlijk zeker als je bv ook meer TBF krijgt. Waarom daar wel en bij LFU niet?

Antwoord:

Dit is vanwege de randvoorwaarde dat de LFU budgettair neutraal ingevoerd moet worden en hangt samen met de afspraak om maximaal 53,8 uur per jaar aan LFU te geven.

12. Bouw je ook vakantie uren op tijdens het opnemen van je LFU?

Antwoord:

Ja, bij de opname van LFU gaat de opbouw van je

vakantieverlof gewoon door.

13. Is het mogelijk om extra LFU te kopen?

Antwoord: 

Nee, dit is niet mogelijk.

14. Heeft het toekennen van LFU consequenties als ik wegens arbeids-ongeschiktheid op een lagere schaal herplaatst ben?

Antwoord:

Nee, dit heeft geen invloed. LFU is immers geen geld maar tijd. Uitgangspunt is dat een toegekend levensfase-uur bij opname altijd een uur vertegenwoordigt, ook indien tussen toekenning en opname het salaris is gewijzigd.

15. Krijg ik tijdens LFU-verlof mijn variabele inconveniënten, zoals ORT uitbetaald?

Antwoord:

Nee, deze krijg je niet uitbetaald.

16. Kan ik zien welke aanspraken ik kwijt raak als ik kies voor LFU?

Antwoord: 

Op je salarisstrook kun je zien wat je inlevert aan algemene levensloop toelage (ALB) en (eventueel) Toelage bezwarende functie (TBF). Je aanspraak op leeftijdsdagen hangt af van je leeftijd. Behoor je op het moment van ingang van LFU tot de leeftijdscategorie 45 tot en met 49 jaar, dan lever je bij een aanstelling van 36 uur 7,2 uur per jaar in. Behoor je tot de groep 50 tot en met 54 jaar dan lever je 14,4 uur (obv 36 uur) per jaar in. 

Als je geen gebruik meer kunt maken van de RPU dan betekent dit dat je je arbeidstijd niet meer met 11,1% (vanaf 55 jaar) en 33,3% vanaf 58 jaar kunt verminderen.

Daar staat tegenover dat je met LFU verlof, in overleg met je leidinggevende, op ieder gewenst moment je daadwerkelijk te werken uren kunt verlagen. Leeftijd is dan geen issue meer, alleen het gespaarde tegoed.

17. Ik behoor tot de keuzegroep 46 tot en met 54 jaar en heb te weinig informatie om een goede keuze te kunnen maken of ik wel of geen gebruik wil maken van LFU. Kan ik persoonlijk advies krijgen?

Antwoord:

Er zal bij invoering van de regeling uitgebreide informatie beschikbaar komen op het intranet die je kan ondersteunen in jouw keuze. Daarnaast worden er verschillende mensen opgeleid om je in een persoonlijk gesprek te kunnen adviseren.

18. Voor wat betreft de aanspraak op LFU worden executief en AT personeel gelijk getrokken. Geldt dit ook voor andere regelingen zoals bijvoorbeeld de regeling toelage OVW?

Antwoord:

Nee, dit geldt niet voor andere regelingen. Het opheffen van het onderscheid tussen executief en ATH is alleen van toepassing bij LFU.

19. Ik heb een periode geen dienst verricht, ontvang ik dan wel Levensfase- uren?

Antwoord:

Normaal gesproken ontvang je (met uitzondering van de 1e maand) voor de periode dat je geen dienst verricht geen levensfase uren. Hierop is echter een aantal uitzonderingen gemaakt. Zo ontvang je bij het opnemen van teveel gewerkte uren, vakantieverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof en een aantal vorm van buitengewoon verlof van korte duur wel Levensfase (LFU)- uren. Ook in de situatie dat je (niet aan eigen schuld of nalatigheid) ziek bent geworden, je voor een herhalingsoefening opgeroepen wordt voor militaire dienst of je levensfase uren opneemt loopt de opbouw van de LFU gewoon door.

20. Ik maak gebruik van kopen/verkopen uren. Hoe zit het dan met mijn aanspraak?

Antwoord:

In de situatie dat je gebruik maakt van kopen uren (minder werken in het kader van artikel 28b Barp) blijft je aanspraak 53,8 uur per kalenderjaar.

Als je gebruik maakt van het verkopen van je uren (meer werken in het kader van artikel 28a) dan blijft je aanspraak ook 53,8 uur per kalenderjaar. In die situatie kun je echter in dat jaar geen gebruik maken van de opname van LFU. Dit zou namelijk in praktische zin leiden tot het omzetten van LFU in geld en dat is niet in lijn met het  uitgangspunt van LFU (tijd voor tijd).