Politiebonden presenteren gezamenlijke CAO-inzet

Een structurele loonsverhoging van 3,3 procent met een minimum van € 100 bruto per maand, plus een eenmalige reorganisatiebonus in juni 2015. Dat eisen de vier landelijke politiebonden in hun gezamenlijke inzet voor een nieuwe politie-CAO. De onderhandelingen daarover met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaan volgende week donderdag van start. De vier bonden (ACP, NPB, ANPV en VMHP) hebben in december eerst allemaal hun eigen eisenpakketten bekendgemaakt. Op verzoek van hun leden hebben ze de afgelopen weken onderzocht of het mogelijk was om één gezamenlijke inzet tegenover die van de werkgever te zetten. Hun eisen leken voldoende bij elkaar in de buurt te liggen om daarover snel tot overeenstemming te komen. De inzet die de werkgever op 7 december bekendmaakte vonden de politiebonden unaniem te oppervlakkig en onduidelijk om als basis te dienen voor serieuze onderhandelingen. Sinds de jaarwisseling zijn dan ook eerst informele gesprekken gevoerd om te komen tot meer concrete onderhandelingspunten. Dat heeft er echter nog niet toe geleid dat de werkgever een nieuw, meer concreet CAO-aanbod op tafel heeft gelegd. Dat gaat naar verwachting pas gebeuren tijdens de eerste officiële CAO-onderhandelingsdag, volgende week donderdag 12 februari.

De hoofdpunten uit de gezamenlijke CAO-inzet van de politiebonden:

Salarisverhoging

Uitgaande van een CAO met een looptijd van een jaar willen de politiebonden vanaf 1 januari 2015 voor alle medewerkers een structurele salarisverhoging van 3,3 procent met een minimumverhoging van € 100 bruto per maand.

 

Reorganisatietoeslag

De overgang van regiopolitie naar nationale politie duurt onverwacht lang. De politiebonden vinden het hoog tijd dat de werkgever de inzet en loyaliteit van het personeel in turbulente tijden beloont met een eenmalige substantiële reorganisatietoelage, uit te betalen in juni 2015.

 

Belonings- en loopbaanperspectief ondersteuning

Voor medewerkers in de ondersteuning willen de politiebonden uitloopperiodieken in het leven roepen. Daarnaast willen de bonden afspraken maken over begeleiding en opleiding van mensen die op het maximum van hun functieschaal zitten en een switch willen maken naar een andere functie in het domein Ondersteuning.

 

Onregelmatigheidstoeslag (OT)

De politiebonden willen dat met ingang van 1 januari 2015 de OT-bedragen worden verhoogd met € 1 per uur en daarna jaarlijks aangepast worden aan de inflatie. Daarnaast moet de OT op doordeweekse dagen over een ruimer tijdvak toegekend worden.

 

Piketvergoeding

De politiebonden willen dat de piketvergoeding met ingang van 1 januari 2015 verhoogd wordt tot € 4 per uur. Gezien de forse belasting die een piketdienst met zich mee kan brengen, stellen de politiebonden als voorwaarde dat er tegelijk harde afspraken gemaakt worden over vermindering van het aantal piketdiensten.

 

Vergoeding overuren

Als een medewerker overuren maakt, levert dit extra flexibiliteit op voor de politieorganisatie. De politiebonden vragen de werkgever in ruil daarvoor de medewerker te laten bepalen of hij de overuren inclusief de overwerktoeslag in tijd of geld vergoed wil krijgen.

 

 

 

 

Reiskostenvergoedingen

De politiebonden willen de kilometervergoeding woon-werk verhogen naar de wettelijk vastgestelde belastingvrije vergoeding van €0,19 per kilometer. Ook willen de bonden een passende compensatie voor het eenzijdig door de werkgever ingevoerde declareren van reiskosten woon-werkverkeer op dagbasis.

 

Voor dienstreizen willen de politiebonden het uitgangspunt afspreken dat de werkgever dienstvervoer ter beschikking stelt. De medewerker mag kiezen of hij daarvan gebruik maakt of niet. Kiest hij voor eigen vervoer, dan geldt de gebruikelijke vergoeding van €0,28 per kilometer. Is er geen dienstvervoer beschikbaar en is de medewerker gedwongen met eigen vervoer te reizen, dan moet een vergoeding gaan gelden van €0,43 per kilometer.

 

Vroegpensioen

Omdat het politievak een hoogrisicoberoep is moet het ook in de toekomst voor politiemedewerkers mogelijk blijven om geheel of gedeeltelijk eerder te stoppen met werken.

Het is hoog tijd om daarover nieuwe afspraken te maken, waarbij de politiebonden als uitgangspunt nemen dat het aantal jaren dat eerder gestopt kan worden met werken en de mate van inkomensbehoud gelijkwaardig zijn aan de afspraken uit 2005.

 

Duurzame inzetbaarheid

De politiebonden vinden dat dringend geïnvesteerd moet worden in de duurzame inzetbaarheid van politiemedewerkers. Zij willen vóór 1 juni 2015 definitieve afspraken maken over de uitvoering van de voorstellen uit het rapport ‘Een leven lang werken’.

Daarnaast willen de bonden afspraken maken over

> sporten en trainen in teamverband;

> een vrijwillige preventieve medische check-up;

> het door de werkgever aanbieden van een minder belastende functie aan medewerkers die jarenlang in de frontlinie gewerkt hebben;

> gedegen voorlichting over nachtarbeid en gezonde voeding;

> aanspraak van politiemedewerkers op volledige vergoeding van door de dienst geleden schade.

 

 

Reistijd woon-werkverkeer

Door de vorming van de Nationale Politie zullen voor grote groepen medewerkers (met name in de ondersteuning en opsporing) de reistijden voor woon-werkverkeer flink toenemen. De politiebonden stellen voor om in fase 2 van de reorganisatie een voorrangspositie te creëren voor medewerkers met een reistijd langer dan 1 uur enkele reis. Die moeten na preferente en herplaatsingskandidaten als eerste voor een passende functie in aanmerking komen als daardoor hun reistijd wordt verkort. Voor toekomstige reorganisaties moet een maximale reistijd gaan gelden voor woon-werkverkeer van 1 uur enkele reis.

Rust in roosters

 

De bonden willen de volgende afspraken maken om te komen tot meer rust in de roosters:

> het dagrooster zeven dagen in plaats van vier dagen van tevoren vaststellen.

> een proefproject met zelfroosteren, daarna eventueel om te zetten in landelijk beleid;

> geplande vrije dagen niet meer zonder toestemming van de medewerker verplaatsen nadat het 26-weeks rooster is vastgesteld;

> meeruren voortaan per kwartaal herberekenen (en uitbetalen bij meer dan 9 meeruren) in plaats van per jaar;

> een forse verhoging van de verschuivingsvergoeding, die bovendien ook moet gaan gelden wanneer er minder dan 8 uren verschoven zijn.

 

 

Telewerken

In de vorige CAO is afgesproken dat ‘het nieuwe werken’ geleidelijk zou worden ingevoerd binnen de politie. Tot nu toe is dit echter onvoldoende van de grond gekomen. De bonden willen dat er alsnog breed gebruik gemaakt gaat worden van de mogelijkheden op dat gebied. Daarbij kan gedacht worden aan thuiswerken, maar ook aan het werken vanuit een flexibele werkplek dichtbij het woonadres van de medewerker.