Perspectiefnota toekomst pensioenstelsel gepresenteerd

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 6 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een notitie over de hoofdlijnen voor een toekomstige inrichting van het pensioenstelsel in Nederland. De notitie is het resultaat van de eerdere bijeenkomsten die werden belegd in het kader van de Nationale Pensioendialoog.

Hoofdlijnennotitie

Uit de Nationale Pensioendialoog kwam eerder naar voren dat het fundament van het pensioenstelsel goed is, maar dat dit moet worden aangepast aan de veranderende manier waarop mensen werken en leven. In de Hoofdlijnennotie schetst het kabinet een aantal mogelijke beleidsvarianten waaraan het pensioenstelsel aangepast zou kunnen worden.

Onderwerpen

In de Hoofdlijnennotitie komen de volgende richtinggevende hoofdlijnen terug:

1. Gedifferentieerde aanpak: toereikend pensioen voor alle werkenden

Er zijn nu groepen deelnemers die weinig of geen pensioen opbouwen zoals flexwerkers, werknemers zonder pensioenregeling en veel zelfstandigen. Maar er zijn ook mensen die verplicht veel sparen. Het kabinet wil met alle belanghebbenden de mogelijkheden van een gedifferentieerde aanpak verkennen.

2. Transparanter pensioen, met ruimte voor collectiviteit en maatwerk

De uitwerking van een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling wordt ondersteund. Daarnaast is het kabinet voorstander van een combinatie met meer maatwerk en keuzemogelijkheden zodat een pensioen beter aansluit op de voorkeuren van deelnemers.

3. Afschaffing doorsneesystematiek

Deze systematiek zorgt voor een herverdeling van jonge deelnemers naar oudere deelnemers. Hierdoor hebben mensen weinig zicht op hun individuele pensioenrechten. Het kabinet kiest voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Uitgangspunt is wel dat de transitie geleidelijk, transparant en evenwichtig wordt verspreid over alle generaties.

Vervolg

In het najaar volgt een werkprogramma van het kabinet waarin de stappen voor de verdere uitwerking van de hoofdlijnen uiteengezet worden.

Brief aan 2e Kamer perspectiefnota toekomst pensioenstelsel

Bijlage bij brief aan 2e Kamer perspectiefnota toekomst pensioenstelsel