Pensioenopbouw bij inkomen boven de € 100.000,=

Per 1 januari 2015 leiden wettelijke maatregelen tot een versobering van de pensioenopbouw. Voor alle pensioenen is de opbouw verlaagd. Bij een inkomen van € 37.578,45 of hoger geldt een opbouwpercentage van 1,875% (was 1,95%). Als het pensioengevend inkomen meer dan € 100.000,= bedraagt, vindt over het meerdere geen pensioenopbouw meer plaats. Dit leidt er ook toe dat het partner- en wezenpensioen voor het meerdere van € 100.000,= niet doorwerkt. Zolang sociale partners in de pensioenkamer geen voorziening waren overeengekomen om de pensioenopbouw boven de € 100.000,= vorm te geven, heeft de politiewerkgever voor 2015 tijdelijk een voorzienig bij Loyalis Verzekeringen ondergebracht, opdat de doelgroep in ieder geval verzekerd is voor het nabestaandenpensioen (althans voor dat deel van de aanspraak die gebaseerd is op het meerdere van het pensioengevend inkomen van € 100.000,=) bij overlijden.

Per 1 oktober 2015 kent het ABP Pensioenreglement een voorziening, die de pensioenopbouw boven de € 100.000,= mogelijk maakt, zij het in de vorm van nettopensioensparen. Dit pensioenproduct kan op vrijwillige basis bij ABP worden aangevraagd. De belanghebbende heeft daarbij de keuze alleen het risico van overlijden voor 67 jaar te dekken, dan wel alleen de opbouw van het netto pensioen en het nabestaandenpensioen (bij overlijden bij of na 67-jarige leeftijd) te realiseren, dan wel een totaalpakket van deze 2 producten; daarbij bestaat de keus dit toe te passen voor 25, 50, 75% of 100%.

 

Als een belanghebbende het nettopensioensparen bij ABP aanvraagt vóór 1 januari 2016 (en laat ingaan per 1 november 2015, dan wel 1 december 2015), zal er niet naar de gezondheid van de aanvrager worden gevraagd (of te wel is er sprake van blanco acceptatie).

Wordt de aanvraag na 1 januari 2016 ingediend dan dient een medische vragenlijst te worden ingevuld en zijn de kosten van een eventueel aanvullend geneeskundig onderzoek voor rekening van de aanvrager.

Mocht u pensioenopbouw boven de € 100.000,= niet relevant vinden, weest u zich in ieder geval bewust van de gevolgen van deze wettelijke beperking voor het nabestaanden- en wezenpensioen. Bij onverhoopt overlijden ontstaat een hiaat in die voorzieningen.

 

Via de site van ABP (www.ABP.nl) wordt inzicht geboden waar de beperking van de pensioenopbouw boven de € 100.000,= toe leidt. Door middel van een rekenhulp wordt inzicht geboden in het gemis aan pensioenopbouw en de gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Ook geeft de rekenhulp, afhankelijk van het keuzepakket aan, met welke premie (uit netto loon) rekening dient te worden gehouden.

 

HRM van de Nationale Politie heeft voor de doelgroep 2 bijeenkomsten georganiseerd; die van 15 oktober jl. is reeds geweest, waarbij 21 belangstellenden aanwezig waren. De tweede bijeenkomst vindt plaats op woensdag 28 oktober 2015 van 16:00 tot 18:00 uur in gebouw de Yp te Den Haag-Ypenburg (Katschiplaan 10), zaal W.00.29 (Briefingruimte).

Contactpersoon voor deze bijeenkomsten is Jaap Bankert, jaap.bankert@politie.nl.