Overleg bonden met Minister (CGOP) 22 mei

Op donderdag 22 mei vond in Den Haag weer een bijeenkomst plaats van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (het CGOP) – het hoogste overlegorgaan op arbeidsvoorwaardengebied binnen de politiesector. Tijdens het overleg is onder andere gesproken over de vrijwillige politie, de aanbesteding van de catering en de uitbetaling van de OVW-periodieken

Uitbetaling OVW-periodieken

Op 17 april hebben de politiebonden in een overleg met de korpsleiding afgesproken  dat de OVW-periodieken vanaf juni worden uitbetaald met terugwerkende kracht tot 2012. Op 22 mei heeft de werkgever bevestigd dat deze uitbetaling in juni zal plaatsvinden.

 

De OVW-periodieken zijn de uitloopperiodieken, waarop recht bestaat als een LFNP-functie wordt vervuld met 24 of meer OVW-punten. Dit recht ontstaat als het schaalmaximum is bereikt en werkt uiterlijk terug tot de periodiekdatum in 2012. Het gaat bij de OVW-periodieken om de uitloopperiodieken in de naastgelegen hogere schaal.

Aanbesteding catering

In een eerder overleg met de bonden heeft de werkgever aangekondigd de catering binnen de Nationale Politie te gaan aanbesteden. Er zijn nu ongeveer dertig collega’s bij de politie in dienst die zich met catering bezighouden. De werkgever streeft er naar deze taken op termijn volledig door externe leveranciers te laten vervullen (outsourcen).

 

De bonden hebben kritische vragen gesteld over deze plannen. Het kabinetsbeleid is er juist op gericht zoveel mogelijk taken door eigen personeel te laten vervullen en daardoor ook lager betaalde werkgelegenheid in huis te houden. Dat valt niet te rijmen met een volledige outsourcing van de catering bij de politie.

 

Daarnaast is de vraag gesteld of de werkgever voldoende oog heeft voor gezonde voeding en de beschikbaarheid daarvan voor de collega’s die op onregelmatige tijden moeten werken. Bekend is immers dat verantwoorde voeding uiterst belangrijk is voor de gezondheid en de concentratie tijdens het werk. De aanbesteding van de catering zal in een volgend overleg opnieuw worden besproken vanwege de vele discussiepunten die ermee samenhangen

Vrijwillige politie

Over het onderwerp vrijwillige politie zijn de bonden al jaren in discussie met de werkgever. Belangrijk onderdeel is telkens wat er precies verstaan moet worden onder het begrip verdringing van arbeid. In de laatste politie-CAO is afgesproken dat wat betreft de inzet en rechtspositie van vrijwilligers bij de politie ‘een uniform beleid’ ontwikkeld zal worden.

 

In de CGOP-vergadering van 22 mei is afgesproken dat het vraagstuk over de verdringing in handen wordt gegeven van een daarvoor in het leven te roepen toetsingscommissie. De CAO-afspraken over de inzet en de rechtspositie van vrijwilligers worden verder uitgewerkt door een werkgroep.