Meer tijd voor indienen gronden LFNP-bezwaren

Het korps en de politiebonden zijn op donderdag 6 februari overeengekomen dat de indieningstermijn voor aanvullende gronden van reeds ingediende (pro forma) LFNP-bezwaren met vier weken wordt verlengd, dus tot 24 maart. De extra tijd wordt ook benut om de bezwaren van politiemedewerkers grondig door te nemen en tot een goede oplossing te komen.

Het korps en de politiebonden hebben op donderdag 6 februari weer met elkaar om tafel gezeten en uitgebreid gesproken over de bezwaren die door collega’s zijn ingediend en mogelijke oplossingsrichtingen. Zij kwamen tot de conclusie dat er meer tijd nodig is om alle bezwaren grondig door te nemen en de knelpunten inzichtelijk te maken.

Inventarisatie

Zowel het korps als de politiebonden realiseren zich dat er politiemedewerkers zijn die een snellere afhandeling wensen. Maar het is juist ook in het belang van de collega’s dat er een goede inventarisatie plaatsvindt, voordat er vervolgstappen worden gezet. Beide partijen zijn van mening dat de zorgvuldigheid in de afhandeling van de bezwaren niet onder druk mag komen te staan. Daarom is ook besloten om politiemedewerkers die een bezwaarschrift hebben ingediend en verzocht zijn om aanvullende gronden in te dienen daar tot 24 maart de gelegenheid toe te geven.

Bevestiging

De landelijke bezwaarorganisatie LFNP zal aan de groep politiemedewerkers die eerder een uitstel voor het indienen van bezwaargronden hebben gekregen tot 24 februari aanstaande een bevestiging per mail toesturen, waarbij de verlenging voor het indienen van (nadere) bezwaargronden tot 24 maart aanstaande wordt vastgesteld onder gelijke opschorting van de beslistermijn op bezwaar. De beslistermijn op bezwaar zal daarmee immers ook met vier weken worden opgeschort.