Eerste reactie VCP op commissie Dijsselbloem

De uitkomsten van de commissie Dijsselbloem zijn op 11 juni naar buiten gekomen. De commissie heeft gekeken naar de rekenregels voor de huidige pensioenen. De uitkomsten, de berekeningen en de reactie van de VCP, waarbij wij aangesloten zijn, lees je in dit artikel.

 

Tijdens de onderhandelingen is er rekening gehouden met de presentatie van dit en eventueel andere rapporten die de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel beinvoeden. Deze rapporten worden ingebracht in de stuurgroep. Dit onder het voorbehoud dat de achterbannen van de vakcentrales instemmen met het principeakkoord en het ontwerpadvies die vorige week zijn gepresenteerd. Dit zegt de VCP, waarbij wij aanegsloten zijn, in een eerste reactie op het rapport van de commissie Dijsselbloem en nieuwe CPB-berekeningen.

Download hier de uitkomsten van de commissie Dijsselbloem.

De berekeningen van het CPB kun je hier vinden.


De VCP heeft zien aankomen dat er nog allerlei rapporten zouden verschijnen met mogelijk een grote invloed op de uitwerking. Bekend is dat het CPB naar macroberekeningen zou kijken van de effecten van de afschaffing van de doorsneesystematiek. Ook de Pensioenfederatie is op 11 juni met een rapport gekomen dat ingaat op de situatie van specifieke pensioenfondsen. Verder is al lange tijd bekend dat de minister advies heeft gevraagd aan de commissie Dijsselbloem over de rekenregels van het huidige contract.

"De VCP heeft op de uitkomsten van deze rapporten geanticipeerd door zwaar in te zetten op de uitwerkingsfase en de bestuurlijke afweging op de doelen, zoals die zijn beschreven in het ontwerpadvies. De VCP roept minister Koolmees dan ook op, om indien de lopende achterbanraadplegingen tot een positief resultaat leiden, hier eerste prioriteit aan te geven", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. De achterbanraadpleging bij de VCP loopt tot en met 18 juni. Wij hebben voor onze achterban afgelopen week bijeenkomsten georganiseerd.

Uitkomsten rapporten naar stuurgroep
De VCP ziet in de rapporten haar stelling bevestigd dat de keuzes die gemaakt gaan worden bij de uitwerking van een nieuw contract essentieel zijn voor het realiseren van de in het SER-advies benoemde doelen. De VCP vraagt de minister, indien er komende week tot een akkoord wordt gekomen, de nader in te stellen stuurgroep expliciet de opdracht mee te geven de rapporten mee te wegen bij de uitwerking.

Doelen centraal
Van de VCP is bekend dat zij in de afgelopen onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel heeft ingezet op de doelen die met het nieuwe stelsel gerealiseerd dienen te worden (zie ook de vragen met antwoorden). Alle instrumenten om die doelen te halen, zoals passende rekenregels, moeten daaraan bijdragen. "De uitkomsten van deze rapporten zullen aan de doelen worden getoetst door de VCP. Een nieuw pensioenstelsel moet onder andere voldoende stabiliteit bieden, eerder indexatieperspectief opleveren, ruimte bieden voor goede resultaten voor alle generaties en zorgen voor adequate compensatie indien de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Indien deze doelen niet worden behaald, zal de VCP daaruit haar conclusies trekken en zoeken naar andere oplossingen om wel aan die doelen te kunnen voldoen", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.


Nieuwsoverzicht