Commissie van toezicht beheer nationale politie ingesteld

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de instelling van de Commissie van toezicht beheer nationale politie. Deze commissie is samengesteld uit onafhankelijke experts en zal periodiek rapporteren aan de minister van Veiligheid en Justitie en zowel gevraagd als ongevraagd adviseren.

De commissie beoordeelt de wijze waarop de politie uitvoering geeft aan het beheer van de Nationale Politie en zal werken in aanvulling op het toezicht van de  de Inspectie Veiligheid en Justitie .

Het gaat bij beheer bijvoorbeeld om de inrichting van de organisatie, de werkprocessen, de zorg voor het personeel, de middelen van de politie en het financiële beheer. De commissie beoordeelt of de doelstellingen binnen de afgesproken kaders passen en of deze op effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd.

Minister Opstelten geeft hiermee gevolg  aan zijn toezegging aan de eerste kamer dat een dergelijke commissie zal worden ingesteld. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 

de jheer  mr. E Kroonenburg, tevens voorzitter,

de heer drs. G. de Jong,

mevrouw A.M.C. Kuks,

de heer mr. A.H.P. van Gils,

de heer P. Eringa.

 

(bron: Rijksoverheid)