Bonden sturen nieuwe minister brief over voortgang personele reorganisatie

De gezamenlijke politievakbonden hebben vandaag een brief gestuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ard Van der Steur, over de voortgang van de personele reorganisatie binnen de Nationale Politie. Met de komst van de nieuwe minister hechten de politievakbonden er waarde aan de huidige stand van zaken onder zijn aandacht te brengen. In de brief wordt teruggeblikt op het proces van de personele reorganisatie, stilgestaan bij de huidige situatie en geven de bonden aan waar de pijnpunten liggen.

Drie voor de bonden belangrijke punten zijn:

- Uiterlijk 1 januari 2016 moeten alle medewerkers een definitief plaatsingsbesluit hebben gekregen. Daarmee heeft iedere collega een ‘plaats’ in de nieuwe organisatie. Deze datum is voor de politievakbonden en hun leden een harde afspraak die moet worden nagekomen. Inmiddels zijn er sterke signalen dat deze afspraak in het geding komt aangezien het eerste kwartaal van 2015 al bijna is verstreken terwijl de personele reorganisatie nog moet starten.

- Afspraak is afspraak. Onder politiemensen leeft dan ook een breed ongenoegen over de vertraging van de uitvoering en het gebrek aan het gefaseerd uitvoeren van de personele reorganisatie. Dat tast het gevoel van geloofwaardigheid van de vorming van de Nationale Politie aan. Politiemensen ondervinden hierdoor negatieve gevolgen voor hun werkzaamheden in relatie tot de veiligheid waarvoor zij iedere dag werken.

- Voor de Plaatsingsadviescommissie (PAC), die adviseert wie uiteindelijk op een passende plaats komt of herplaatsingskandidaat blijft, hebben de politievakbonden (volgens afspraak) lijsten met kandidaten aangedragen. Doordat de Nationale Politie het administratieve proces in vorm en inhoud niet op orde heeft, haken kandidaten teleurgesteld af. Naar mening van de politievakbonden zijn de geboden faciliteiten en de medewerking van de Nationale Politie onder de maat.

 

De politievakbonden vinden dat de eerder gemaakte afspraken, zoals is beschreven in het zogenoemde hoofdlijnenakkoord, met de Nationale Politie, de Centrale Ondernemingsraad en het ministerie van Veiligheid en Justitie over de personele reorganisatie naar letter en geest moeten worden uitgevoerd. De bonden zijn bereid om indien nodig bovengenoemde punten met de minister te bespreken.