Bonden stellen minister Opstelten CAO-ultimatum

De politiebonden ACP, NPB, ANPV en VMHP hebben minister Opstelten van Veiligheid en Justitie tot maandag 8 maart de tijd gegeven om alsnog met een CAO-bod te komen dat uitzicht biedt op succesvolle onderhandelingen. Daarvoor is minimaal noodzakelijk dat hij met toezeggingen komt op het gebied van inkomensverbetering, duurzaam loopbaanbeleid en mogelijkheden voor vervroegde uittreding van politieambtenaren.

Begin februari zijn de onderhandelingen over een nieuwe politie-CAO van start gegaan.

De bonden hadden dat aanvankelijk geweigerd omdat het eerste CAO-bod van de werkgever (gepresenteerd op 7 december) te weinig concreet was om van echte onderhandelingen te kunnen spreken. Op 12 februari presenteerde minister Opstelten een tweede inzetbrief, maar ook die bood weinig houvast. Zijn voorstellen bleken nergens ook maar in de buurt te komen van de wensen van de bonden. Afgesproken werd drie informele overlegsessies te houden waarin de werkgever een meer concrete uitwerking van zijn CAO-bod zou presenteren.

 

Uiteindelijk hebben de bonden op donderdag 26 februari geconcludeerd dat er zonder nadere toezeggingen van de werkgever niets te onderhandelen valt. Daardoor is de kans op het bereiken van een voor beide partijen verdedigbaar arbeidsvoorwaardenakkoord zo goed als nul. Op hoofdlijnen is tijdens het overleg met de werkgever het volgende uit de bus gekomen.

 

Loonparagraaf

Na vier jaar de nullijn hebben de bonden ingezet op een loonsverhoging van 3,3 procent met een minimumbedrag van € 100. Ook vinden zij een reorganisatiebonus op zijn plaats als blijk van waardering voor de grote inzet en loyaliteit van de medewerkers tijdens de turbulente en al jarenlang voortdurende omschakeling naar een nationaal politiekorps. Daarnaast hebben de bonden ingezet op uitloopperiodieken voor de ondersteuning.

 

Over die laatste twee zaken wil de werkgever sowieso niet praten. Over wat hij de medewerkers aan salarisverhoging wil bieden wil de werkgever de bonden voorlopig geen openheid geven. Dat is wat hem betreft pas aan de orde als over de andere zaken overeenstemming is bereikt. Met andere woorden: hoe meer de bonden weggeven op dossiers als vroegpensioen en flexibele inzet, hoe meer er te halen valt aan salarisverhoging.

 

De bonden vinden dat deze dossiers helemaal niet aan elkaar gekoppeld moeten worden. Het zware werk bij de politie brengt nu eenmaal met zich mee dat de werkgever een extra verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Daarbij past een gedegen vroegpensioenstelsel. De aard van het politiewerk zet het privéleven van het personeel sowieso al onder druk. Tornen aan afspraken over de maximale inzet in weekenden leidt alleen maar tot verdere aantasting van de ruimte voor bijvoorbeeld gezinsverplichtingen.

 

Vergoedingen onregelmatig werken

De bonden hebben ingezet op verhoging van de operationele toelage (OT) en de piketvergoeding en op een verruiming van de uren waarvoor OT wordt toegekend. Een eis die al jaren terugkomt in de CAO-onderhandelingen en met reden: de huidige vergoedingen liggen ver beneden vergelijkbare vergoedingen in andere 24/7-sectoren. Verhoging van deze vergoedingen betekent ook erkenning van het sociale ongemak dat politieambtenaren ondervinden door het werken op tijden dat andere mensen van hun rust of privéleven genieten. Kort en krachtig: de werkgever weigert over dit onderwerp te praten. Hij wil in een nieuwe CAO alleen maar generieke beloningsafspraken en geen afspraken over toelagen.

 

Veilig en gezond werken

In 2011 werden de werkgever en de bonden het eens over een pakket maatregelen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In de CAO 2012-2014 werd afgesproken dat er serieus werk gemaakt zou worden van het uitvoeren van deze maatregelen, opdat het politiewerk zo snel mogelijk veiliger en gezonder zou worden.

De afgelopen jaren is daar niets van terechtgekomen en de bonden hebben nu geëist dat dit alsnog gaat gebeuren.

 

De werkgever heeft in zijn inzet slechts drie maatregelen uit het totaalpakket opgenomen, namelijk het landelijk ‘uitrollen’ van EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties), het breder inzetten van mental check-ups en het starten van een pilot met een persoonlijk ontwikkelbudget. De bonden voelen zich door dit voorstel niet serieus genomen. Collega’s langer gezond aan het werk houden vereist wel wat meer dan alleen deze drie zaken. Daarover waren de werkgever en bonden het in 2011 al eens geworden. Al met al zijn de bonden er sterk aan gaan twijfelen of werkgever en zij eigenlijk wel hetzelfde verstaan onder het begrip duurzame inzetbaarheid.

 

Vroegpensioen

Door beleid van verschillende kabinetten is het vroegpensioen bij de politie de afgelopen jaren al flink versoberd. En dat terwijl de AOW-leeftijd opschuift, het werk bij de politie er niet gemakkelijk op wordt en goed loopbaanbeleid nog steeds ontbreekt. De bonden hebben daarom geëist dat er voor politieambtenaren een vroegpensioensysteem overeind blijft dat recht doet aan de zwaarte van hun werk.

 

De werkgever heeft de bonden echter laten weten dat er nu te veel geld gaat naar voorzieningen als vroegpensioen en RPU (Regeling Partiële Uittreding). Hij wil daarom de RPU vanaf 2018 afschaffen en de extra mogelijkheden voor vervroegd uittreden van politieambtenaren afbouwen. Met andere woorden: hij wil bezuinigen in plaats van investeren. Alleen als de bonden daarin meegaan is een gesprek over loonstijging mogelijk, aldus minister Opstelten. Complicerende factor is de weigering van de werkgever om de bonden inzicht te geven in de kosten van de vroegpensioenvoorzieningen en de verdeling daarvan over de verschillende generaties.

 

Geen onderhandelingen mogelijk

Het zal duidelijk zijn dat de wensen van de bonden en de voorstellen van de werkgever elkaar op geen enkele wijze raken. Op donderdag 26 februari hebben de politiebonden de werkgever in een formeel overleg dan ook laten weten dat hij nog altijd onvoldoende op tafel heeft gelegd om serieus over te kunnen onderhandelen.

 

Ultimatum

De bonden hebben dan ook besloten het CAO-overleg op te schorten en minister Opstelten het volgende ultimatum te stellen: ‘U dient als verantwoordelijk minister op uiterlijk 8 maart 2015 om 18.00 uur een zodanig bod te presenteren dat er voor de politiebonden die dag redelijkerwijs uitzicht ontstaat op een CAO ingaande 1 januari 2015. In dat bod dient u in ieder geval een betekenisvol aanbod te doen voor inkomensverbetering, voor het ook in de toekomst mogelijk maken van vervroegde uittreding binnen de daartoe beschikbare wettelijke mogelijkheden, en voor concrete maatregelen op het gebied van duurzaam loopbaanbeleid.’

 

Blijft de minister volharden in zijn weigering om de politiemedewerkers een passend CAO-bod te doen, dan zullen de bonden hun leden bijeenroepen voor het nemen van een besluit over het starten van collectieve acties.