Besluiten uit landelijk overleg

Uitkomsten van het afgelopen overleg tussen bonden en werkgever zijn: aanvullende reiskostenvergoeding, vastgestelde opleidingsprofielen, een vrije dag bij sport en rechten van politievrijwilligers. Ook is er nieuws over de onbetaalde niet-gecompenseerde pauze in Brabant.

De VMHP neemt periodiek deel aan diverse overleggen tussen de andere politiebonden en vertegenwoordigers van de werkgever. Hier vind je een samenvatting van de onderwerpen uit het afgelopen overleg.  

Aanvullende reiskostenvergoeding
Nog voor de reorganisatie zijn al veel collega’s verplaatst naar een nieuwe werkplek). Bijvoorbeeld omdat politiebureaus al gingen sluiten. Niet alle collega’s kregen toen een juiste vergoeding voor de extra reiskosten. Dankzij de VMHP en de andere politiebonden is nu een aanvullende reiskostenvergoeding afgesproken voor deze collega’s. Je kunt daarvoor een verzoek bij de werkgever indienen. Hiervoor wordt nog een loket ingericht. Houd ook het politie-intranet in de gaten.

Opleidingsprofielen
Een groot deel van de opleidingsprofielen is nu formeel vastgesteld. Binnen de politie moesten minder functies komen en hiervoor kwam een landelijk functiegebouw nationale politie (LFNP). Aan iedere functie binnen dit functiegebouw wordt een opleidingsprofiel gekoppeld. In de opleidingsprofielen staan de opleidingen die nodig zijn om een functie te kunnen uitoefenen. Sommige opleidingen moet je hebben gevolgd, voordat je met de functie kan beginnen. Andere opleidingen zijn functiegericht. Dit zijn opleidingen die je volgt, als je al op een functie zit. De opleidingsprofielen helpen ook bij gesprekken tussen jou en je leidinggevende.

Fitnessregeling en sportfaciliteiten
Er is overeenstemming bereikt over het gelijkstellen van sportfaciliteiten. Voor alle medewerkers geldt nu dat zij één dag per jaar vrij krijgen om aan een sportevenement deel te nemen (buitengewoon verlof conform modaliteit). Verder krijgen collega’s aanvullend één dag verlof, als zij deelnemen aan de sportdag van de Nederlandse Politie Sport Bond (NPSB). Helaas hebben we geen akkoord bereikt over het gelijktrekken van de HRM-regelingen rond bedrijfsfitness en sportfaciliteiten uit de voormalige regiokorpsen en de uniformering van de fitnessregeling. De bestaande fitnessregelingen blijven dus voorlopig nog gelden. Verder overleg volgt.

Politievrijwilligers
Er is vastgesteld welke rechten en plichten in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) voor politievrijwilligers gelden voor wat betreft aanspraken bij ongevallen en (beroeps)ziektes. Daarbij is specifiek aandacht voor zaken als de ongevallenverzekering, geneeskundige kosten en beroepsziekten. Ook is vastgesteld welke artikelen in het Barp van toepassing zijn op politievrijwilligers, als het gaat om integriteit, straffen, schorsen en ontslag. Er vinden nog gesprekken plaats over de rechten en plichten bij verlof, vergoedingen, aanstellingen en restbepalingen. We denken dat de bepalingen eind 2017 of begin 2018 in de wetgeving opgenomen worden.

Onbetaalde niet-gecompenseerde pauze Oost-Brabant
In Oost-Brabant hadden de politiechef en de ondernemingsraad afgesproken dat medewerkers van de wijkzorg geen betaalde maar een onbetaalde pauze krijgen. Dit is gemeld bij de korpsleiding en de minister. Het is namelijk in strijd met de afgesproken landelijke beleidsregel. De politiechef is vervolgens aangesproken en moet volgens deze regel gaan handelen. De bonden vroegen de korpsleiding ook of en hoe de betrokken collega’s gecompenseerd worden voor de gemiste inkomsten, omdat de pauze niet doorbetaald werd. De collega’s ontvangen geen compensatie. Daarom wordt gekeken hoe deze collega’s alsnog gecompenseerd kunnen worden.


Nieuwsoverzicht