Akkoord met bonden over over korpsregelingen

Gelijke monniken, gelijke kappen. Dat is waar het eigenlijk om draait bij het project Uniformering HRM-regelingen. Dezelfde rechten en plichten bij vergelijkbare situaties dus. In het CGOP van 2 oktober 2014 is besloten dat een groot aantal korpsregelingen per 1 januari 2015 vervalt. Natuurlijk heeft de VMHP zich sterk gemaakt voor afbouw. Dat kan ook voor jou gevolgen hebben.

We zijn één politie. Op het gebied van humanresourcesmanagement (HRM) en arbeidsvoorwaarden zijn er echter nog wel wat verschillen te ontdekken. Op dit moment worden namelijk nog veel regelingen uit de voormalige korpsen toegepast. Daardoor bestaan er verschillen in rechten, plichten en zelfs inkomen van collega’s. Natuurlijk heeft alles een geschiedenis, maar het voelt niet eerlijk om hetzelfde werk of ongemak verschillend te vergoeden. Met deze uniformering gaan we geleidelijk naar een situatie waarin dezelfde afspraken voor alle medewerkers van de politie gelden.

Cao afspraak

De wens om gelijkheid te creëren bestaat al jaren en hierin zijn ook in de tijd voor de komst van nationale politie verschillende stappen gezet. In de Cao 2012-2014 is een afspraak gemaakt om HRM-regelingen uit voormalig korpsen te uniformeren. Deze stap is nu voor de financiële regelingen gezet en overige HRM-regelingen volgen.

 

Voorrang

Het huidige korps heeft veel HRM-onderwerpen onder de loep genomen. Zo liggen er op dit moment landelijke concepten op de plank voor bijvoorbeeld nevenwerkzaamheden, geschenken, belonen, etc. De regelingen en gedragslijnen uit de voormalige korpsen met een financieel karakter (zoals toelages, uitkeringen en vergoedingen) hebben in de bespreking met de politievakorganisaties en medezeggenschap voorrang gekregen. Dat moet ook wel nu we spoedig één salarisadministratie krijgen.

 

Oude korpsregelingen stopzetten

Na raadpleging van hoofden Bedrijfsvoering, liaisons HRM, Politiedienstencentrum, de korpsleiding en vele anderen, ging het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) akkoord met de uitgezette koers om een groot aantal regelingen uit de voormalig korpsen per 1 januari 2015 stop te zetten. Dit gebeurd uiteraard niet zomaar. Er is tijdens acht (technische) CGOP-sessies uitgebreid gesproken over de redenen waarom deze regelingen ontstaan zijn, de gevolgen ervan en de herbesteding van geld.

 

Gevolgen en afbouw

Wat zijn de gevolgen voor jou? Een veelgestelde vraag die op dit moment per eenheid en per medewerker bekeken wordt. Het korps is in 2013 gestart en de regelingen zijn in 2013 en 2014 onverkort toegepast. Elk voormalig korps hanteerde andere lokale regelingen met een andere inhoud en/of omvang. Het is daarom raadzaam om de lijst met regelingen te bekijken. In het CGOP is expliciet afgesproken dat deze regelingen per 1 januari 2015 komen te vervallen

 

Afspraken in een notendop

Lang niet iedere medewerker maakte gebruik van deze regelingen, maar het is goed om vooraf te weten of er voor jou gevolgen kunnen zijn. Je wordt uiteraard later dit jaar nog geïnformeerd over de exacte gevolgen voor jou. De afspraken in een notendop:

• Er is afgesproken dat iedere medewerker die per jaar een aanspraak heeft van € 50,- of minder (bruto) in 2015 als afkoop in één keer tweemaal het jaarbedrag ontvangt.

• Is het bedrag hoger dan € 50,- bruto per jaar, dan is een uitgebreidere afbouwregeling van toepassing. Kort samengevat ontvang je het eerste jaar 100% van wat je ontvangen hebt tussen 1 juli 2013 en 1 juli 2014. In het tweede jaar is dat 75% en in het derde jaar 50%. Na het derde jaar stopt de afbouwtoelage.

• De afbouwtoelage wordt maandelijks betaald.

• Als je door het stopzetten van de regeling aanspraak kunt maken op een landelijke vergoeding, toelage of uitkering, wordt achteraf bekeken of er een nabetaling plaats hoort te vinden. Tijdens de looptijd van de afbouwregeling is dus de meest gunstige vergoeding, toelage of uitkering van toepassing.

• Veranderingen van functie, rol, dienstverband, etc. zijn niet van belang voor de hoogte van de afbouwregeling. Dus een eenmaal toegekende afbouw blijft van kracht.

 

Afkoop van piket en Arbeidstijdenwet (ATW)

Verschillende korpsen hadden regelingen waarin bereikbaarheid en/of beschikbaarheid voor medewerkers afgekocht werd. Deze regelingen zijn in strijd met de landelijke wet- en regelgeving (ATW en de Landelijke arbeidstijdenregeling) worden per 1 januari 2015 ingetrokken. Voor de salarisstrook heeft dit geen gevolgen, aangezien de afbouwregeling het eerste jaar 100% bedraagt. Later komen daar vergoedingen vanuit landelijke regelingen voor in de plaats.

De politievakorganisaties en de werkgever hebben afgesproken eventuele knelpunten met elkaar te bespreken. Er ontstaat door deze afspraak inzicht in eventuele knelpunten door te starten met roosteren en vastlegging in BVCM.

 

Nadere informatie

Elders op Politie Intranet vind je meer algemene informatie (zie bijlage) over het project Uniformering HRM-regelingen en de uitgangspunten ervan.

Zoals eerder gezegd, word je later persoonlijk geïnformeerd over de gevolgen voor jou.

 

Vragen kun je binnen de politie stellen via HR-Servicedesk.oon@no-gelderland.politie.nl

 

Wil je je vragen aan de VMHP stellen neem dan contact op via: belang@vmhp.nl