Adviescommissie PTSS Politie voortvarend aan de slag

Het meldpunt van de adviescommissie PTSS Politie heeft inmiddels ruim 300 verzoeken ontvangen van collega’s bij wie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is vastgesteld en dat als beroepsziekte erkend willen krijgen. Het is de bedoeling dat deze verzoeken voor het eind van 2014 worden afgerond. De politiebonden blijven het proces, in het belang van hun leden, kritisch volgen.

Voor de komst van de Nationale Politie gingen de voormalige politiekorpsen verschillend om met de erkenning van PTSS (posttraumatische stressstoornis) als beroepsziekte. De Circulaire PTSS Politie (sinds 1 januari 2013 van kracht) maakt daar een einde aan. Deze nieuwe landelijke richtlijn geeft duidelijk aan hoe de politie moet omgaan met zorgvuldige behandeling van collega’s met PTSS (zowel op medisch als juridisch vlak) en het voorkomen daarvan.

Adviescommissie en protocol

Een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers namens de bonden en namens werkgeverszijde met expertise op het gebied van PTSS buigt zich sinds de zomer vorig jaar over de verzoeken van individuele politiecollega’s die de diagnose PTSS kregen. Aan de hand van een protocol bekijkt deze commissie of er een verband is tussen de ziekte PTSS en het beroep of de werkomstandigheden. Dit protocol beschrijft onder meer de werkwijze van de commissie en bevat een beoordelingskader om vast te kunnen stellen of de PTSS in overwegende mate veroorzaakt wordt door het beroep en/of de werkomstandigheden. Aan de hand van het protocol kan de commissie alle verzoeken op dezelfde wijze beoordelen.

Overigens heeft één van de commissieleden namens de bonden, Geert Priem, in de afgelopen periode een andere functie gekregen. Dit heeft hem doen besluiten om zijn werkzaamheden voor de PTSS-commissie binnenkort neer te leggen. Op dit moment wordt daarom gezocht naar een vervangend lid.

Monitoren

Inmiddels heeft de adviescommissie ruim driehonderd verzoeken van collega’s ontvangen, waar zij voortvarend mee aan de slag is gegaan. Het streven is dat deze verzoeken voor het einde van 2014 worden afgerond. De politiebonden blijven er scherp op toezien of het protocol voldoet. Het betreft immers een nieuwe werkwijze en werkende weg zal moeten blijken of deze voor verbetering vatbaar is. De eerste ervaringen zijn nu opgedaan en de bonden hebben van diverse collega’s die een verzoek gedaan hebben bij het meldpunt, reacties ontvangen. Naast positieve reacties, blijkt dat collega’s op onderdelen ook ruimte voor verbetering zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om de doorlooptijd en de hoeveelheid informatie die collega’s moeten aanleveren.

Mocht blijken dat het nodig is om de werkwijze of het protocol aan te passen, dan zullen de bonden samen met de werkgever de mogelijkheden daarvoor bezien. Ook wordt bekeken of de capaciteit van de commissie wellicht moet worden uitgebreid om alle aanvragen zorgvuldig en binnen een redelijke termijn te kunnen verwerken. Als laatste is tot nu toe onduidelijk gebleven op welke wijze er coulant wordt omgegaan met de verjaringstermijn van 5 jaar. Minister Opstelten heeft toegezegd dat hij op korte termijn met een voorstel komt om hier duidelijkheid in te scheppen.

Veilig en gezond werken

De bonden zijn kritisch over de plannen die de werkgever tot nu toe heeft ontwikkeld over veilig en gezond werken binnen de Nationale Politie. Daarom hebben de bonden deze week overleg met de werkgever over het beleid rond veilig en gezond werken, waar aandacht en erkenning van PTSS deel van uitmaakt. Deze conferentie dient als startschot voor een debat over veilig en gezond werken bij de politie. “Veilig en gezond werken is cruciaal en heeft een hoge prioriteit voor de politie als hoogrisicoberoep. Aandacht en erkenning voor de mentale weerbaarheid van collega’s is net zo belangrijk als het op peil houden van de fysieke weerbaarheid. Het zou voor de Nationale Politie dan ook topprioriteit moeten zijn om zorg te dragen voor een goede preventie en een adequaat zorg-, begeleidings- en hersteltraject voor collega’s die gezondheidsklachten ontwikkelen als gevolg van het politiewerk”, aldus een woordvoerder namens de politiebonden.