aanpassing inrichting Nationale Politie niet ingrijpend genoeg

De door minister Van der Steur genoemde maatregelen om de problemen bij de vorming van de Nationale Politie het hoofd te bieden, geeft de politiebonden geen enkele aanleiding voor herstel van vertrouwen in de aanpak van de vorming van de Nationale Politie.

Er is onvoldoende tot niets gedaan met de signalen die de bonden de afgelopen maanden namens hun leden afgaven. Omdat er niet geredeneerd is vanuit de politietaken en –prestaties zitten er nogal wat haken en ogen aan de herijking van de Nationale Politie zoals de minister die voor ogen heeft. In een brief aan de Tweede Kamer hebben de ACP, NPB, ANPV en VMHP hun uitgebreide visie gegeven op de documenten die Van der Steur op 31 augustus aan de Kamer stuurde.

Na de toezegging van het ministerie van Veiligheid en Justitie in het voorjaar van 2015 om met een aangepast realisatieplan voor de Nationale Politie te komen, hebben de politiebonden de minister bij herhaling van advies voorzien over de door te voeren aanpassingen. De minister heeft op zijn beurt eind augustus een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over herijking van de Nationale Politie. De ACP, NPB, ANPV en de VMHP hebben deze brief en onderliggende stukken grondig bestudeerd. 

Wat de bonden allereerst opvalt, is dat de minister voorbijgaat aan een aantal belangrijke oorzaken die de noodzaak aantonen om de vorming van de Nationale Politie bij te sturen. De bonden hebben vanaf het begin af aan gewezen op deze punten. De belangrijkste oorzaken die ontbreken:

> De politieprestaties staan niet voorop. Er is niet geredeneerd vanuit het werk. Daarmee wordt geen recht gedaan aan het vereiste vakmanschap en de professionaliteit van politiemedewerkers. Illustratief is dat de discussie over ‘oneigenlijke taken’ in een bijlage is opgenomen.

> De grote afstand tussen de politietop en het personeel op de werkvloer. 

> De strategische top van de politie is onvoldoende in verbinding met samenwerkende partijen binnen de veiligheidssector. 

Verder ontstaat er door het ontbreken van een aantal belangrijke kaders veel onduidelijkheid:

> Te veel onduidelijkheid over de feitelijke invulling van de keuzes die worden gemaakt. Met als gevolg dat dit op een later moment tot veel discussies en misverstanden kan leiden. 

> Het is onduidelijk hoe de Minister als eindverantwoordelijke voor de Nationale Politie omgaat met zijn rol in de herijking van de Nationale Politie. Hoe houdt hij regie en coördinatie in het voorbereidend proces maar ook bij de implementatie en realisatie? En hoe betrekt hij alle betrokken partijen bij de herijking, zoals de Inspectie V&J, het OM, de COR en de politievakbonden?

> Er ontbreekt een tijdlijn en risicoparagraaf.

Wat de politiebonden bovendien een doorn in het oog is, is het feit dat de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer stelt dat de kwaliteit van de opsporing onder de maat is. Temeer omdat de bonden en politiemedewerkers al jarenlang aandacht vragen voor een investering in vakinhoudelijke opleidingen en trainingen. Uit onderzoek in de afgelopen jaren blijkt dat het allergrootste deel van het opleidingsbudget van de politie is besteed aan leiderschapsopleidingen in plaats van opleidingen die gericht zijn op de inhoud van het vak. De bonden vinden het verbijsterend en ongehoord dat de minister zo weinig oog heeft voor de kwaliteiten van politiemedewerkers. Dit staat overigens in schril contrast met de lovende opmerkingen die de korpschef de afgelopen jaren herhaaldelijk heeft gemaakt over de kwaliteit van de politiemedewerkers.

Ondertussen worden er nog steeds veel mensen van buiten gehaald. Externen die handenvol geld kosten, terwijl er voldoende collega’s binnen de politieorganisatie zijn die dat werk prima zouden kunnen én vooral willen doen. Het is bovendien gebleken dat dure externe inhuur geen meerwaarde heeft. Geluiden hierover vanuit de organisatie en de bonden dringen niet door tot de korpsleiding en minister. Daarom zien de bonden zich genoodzaakt aan te dringen op een onderzoek door de Rijksauditdienst.

Lees de brief van de politiebonden aan de Tweede Kamer voor de gehele reactie op de herzieningsplannen van minister Van der Steur over de Nationale Politie.