Algemene Vergadering VMHP 2017 (stukken en agenda)

Wanneer:
02 juni 2017, 10:30 - 03 juni 2017

Op 2 juni 2017 houdt de VMHP haar Algemene Vergadering in Dordrecht. De agenda en de stukken bij deze agenda vindt u hier.

Agenda Algemene Vergadering van de VMHP op 2 juni 2017, te Dordrecht

1. Opening

2. Herdenking Sanna Eichhorn

3. Stilstaan bij ereleden en de overledenen in 2016

4. Jaarrede van de voorzitter van de VMHP, mevrouw Caroline Bonekamp

5. Vaststelling agenda 

6. Mededelingen

7. Verslag van de Algemene Vergadering van 27 mei 2016 . 

8. Beknopt verslag verenigingsjaar 2016 door de secretaris 

9. Financiën 

 • Verslag van de financiële commissie bestaande uit de leden Cor Gorissen en Han Vriend.
 • Behandeling jaarrekening 2016.
 • De jaarrekening 2016 goed te keuren en vast te stellen.
 • Het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid en beheer in het boekjaar 2016.
 • Aftreden Han Vriend als lid van de financiële commissie.
 • Benoeming nieuwe leden  financiële commissie, Ted Peer en Kees Hordijk. 
 • Behandeling van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 - 2021.
 • De begroting 2017 vast te stellen.  
 • In te stemmen met de indicatieve begrotingen 2018 - 2021. 

10. Aftreden en verkiezen leden Hoofdbestuur.

 • Aftredend hoofdbestuurslid namens de afdeling Amsterdam , Gerry Smit. 
 • Op voordracht van de afdeling Amsterdam draagt het hoofdbestuur Frans Govers voor om te worden gekozen als hoofdbestuurslid namens de afdeling Amsterdam.
 • Op voordracht van de afdeling Zuid draagt het hoofdbestuur Willy Valckx voor om te worden gekozen als hoofdbestuurslid namens de afdeling Zuid .

11. Rondvraag en sluiting 

Indien leden aanvullende agendapunten of vragen voor de rondvraag hebben, kunnen deze tot en met vrijdag 20 mei 2017 schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt bij de secretaris. (secretaris@vmhp.nl)

Restaurant Art&Dining, Dordrecht

Financiële stukken

De volgende stukken kunnen leden opvragen bij de penningmeester, Willem Doppenberg, via het mail adres penningmeester@verwijder-dit.vmhp.nl :

 

 • Het financieel jaarverslag 2016
 • De begroting 2017 en de de meerjarenraming 2018-2021

De stukken worden u per mail toegestuurd of per post als u dat aangeeft in uw aanvraag.

 

 

Oproep voor op en aanmerkingen bij de stukken en vragen bij de Rondvraag.

Het bestuur nodigt u uit om vóór 23 mei 2016 uw opmerkingen op:

 • Het concept verslag van de AV 2016, gehouden in Lelystad;
 • Het concept Beknopt verslag 2016 van de secretaris;

schriftelijk per email ( secretaris@vmhp.nl ) aan te reiken aan de secretaris, zodat deze verwerkt kunnen worden in de stukken. Per 23 mei 2017 worden de definitieve concept stukken via de website VMHP.nl aan de vergadering aangeboden.

Tevens nodigt het bestuur u uit om eventuele vragen voor de Rondvraag vóór 23 mei 2017 per mail aan de secretaris (secretaris@verwijder-dit.vmhp.nl ) aan te reiken zodat het bestuur zich hierop kan voorbereiden.